VÝZKUMNÝ PROGRAM Metodiky digitalizace národního filmového fondu – NAKI AMU/NFA zahájen dne 6. března 2013 na katedře kamery FAMU

Ve středu 6. března 2013 byl zahájen rozsáhlý výzkumný projekt Ministerstva kultury České republiky „Metodiky digitalizace národního filmového fondu“. Akademie múzických umění v Praze, fakulta filmová a televizní (FAMU) ve spolupráci s Národním filmovým archívem (NFA) začínají pracovat na projektu certifinované metodiky digitalizace archivních filmů. Tým řešitelů pod vedením prof. MgA. Marka Jíchy, vedoucího katedry kamery a Mgr. Anny Batistové Ph.D., ředitelky filmových sbírek NFA, začal svoji práci společnou schůzkou všech řešitelů v prostorách katedry kamery FAMU. Byl zdůrazněn celospolečenský význam digitálního restaurování klasických analogových filmových nosičů. Zájem archivářů o digitalizaci nejvýznamnějších archiválií vzrůstá v důsledku výrazného zdražování kopírovacích materiálů a jejich laboratorního zpracování. Zájmem filmové obdorné veřejnosti je zpřístupňovat filmové sbírky digitalizací archivních fondů. Zájem autorů filmů, režisérů, kameramanů, výtvarníků, hudebních skladatelů a zvukařů je rovněž naplňován kvalitním převodem jejich filmů do digitální podoby, které již nebudou promítány v defektní a často pro tvůrce nedůstojné kvalitě. Projekt NAKI realizovaný ve spoluprácu AMU a NFA přináší naprosto originální myšlenku o spolupráci filmových restaurátorů a autorských organizací formulovanou v teorii DRA — digitálně restaurovaného autorizátu. Tato teorie je předmětem zahájeného výzkumu. Dalším cílem programu je zachování paměti technologického knowhow ještě žijících pamětníků filmového průmyslu pro budoucí využití v procesu digitalizace nejen českých filmů. Na FAMU se tak po dlouhé době otevřel výzkumný projekt mající tradici v práci minulých generací kameramanů a technologů FAMU spolupracujících s Filmovým studiem Barrandov. Vzpomeňme na zakladatele této tradice pana prof. Ing. Dr. techn. Jaroslava Boučka.

Výzkumný tým AMU/NFA získal pro svůj výzkum přímou podporu IMAGO, evropské federace kameramanských Asociací, která odhlasovala v sobotu 16. února 2013 v belgickém Monsu teorii DRA jako svoji IMAGO Deklaraci. Kameramani na celém světě tak vyjádřili svoji vůli kontrolovat procesy digitalizace archivních fondů a nést spoluodpovědnost za výsledy práce filmových restaurátorů. FAMU tak udělala první krok k ustavení odborného evropského centra kompetence pro metodiku digitalizace národního filmového dědictví.
DRA je podle textu Deklarace IMAGO jediným právoplatným originálním zdrojem pro vytváření jakýchkoliv kopií pro různé druhy exploatace (digitální kino, televize, domácí video, web apod.). Pokud dojde k jakémukoliv užití digitalizovaného kinematografickéh díla (bez ohledu na formát distribuční kopie) z masteru, který nesplňuje kritéria stanovená Deklarací IMAGO o DRA, jedná se v případě České republiky, podle § 11 odst. 3 Zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, o neoprávněný zásah do osobnostních práv autora, jejichž ochrany se i po smrti autora smí domáhat také právnické osoby sdružující autory, nebo příslušný kolektivní správce. Dojde-li přesto ke změně nebo jinému zásahu do původního kinematografického díla bez souhlasu kameramana, je uživatel povinen podle § 12 odst. 1 téhož zákona získat od autora za přiměřenou odměnu oprávnění k užití takového díla ve změněné podobě, ať již by bylo posléze distribuováno jakýmkoliv způsobem.

Účastníci zahájení zleva: Pavel Rejholec, Anna Batistová, Vladimír Opěla, Ladislav Paluska Josef Pecák, Viera Hladišová, děkan FAMU Pavel Jech, Marek Vajchr, Ronald Bergan, Jiří Macák, Malte Waldeman, Jaromír Šofr, Antonín Weiser, Jiří Myslík a Marek Jícha

Součástí IMAGO deklarace DRA je také přijetí nového termínu AUTORIZÁT, který byl navržen prof. MgA. Jaromírem Šofrem a který byl schválen všemi zástupci 47 světových kameramanských Asociací. Doktorand MgA. Miloslav Novák DiS. během jednání upozornil IMAGO na fakt, že Evropská komise vědoma si existence 1,03 milionu hodin kinematografických materiálů uložených v evropských archivech, z nichž je komerčně nedostupných více jak 85% a pouhých 1,5% je dosud zdigitalizováno, vyzývá k ustavení evropských center kompetence, odborně garantujících digitalizační metody, které umožní zpřístupnit evropské filmové dědictví v co nejkratší době kvalitně, účelně a hospodárně._
Součástí IMAGO deklarace DRA je také přijetí nového termínu AUTORIZÁT, který byl navržen prof. MgA. Jaromírem Šofrem a který byl schválen všemi zástupci 47 světových kameramanských Asociací. Doktorand MgA. Miloslav Novák DiS. během jednání upozornil IMAGO na fakt, že Evropská komise vědoma si existence 1,03 milionu hodin kinematografických materiálů uložených v evropských archivech, z nichž je komerčně nedostupných více jak 85% a pouhých 1,5% je dosud zdigitalizováno, vyzývá k ustavení evropských center kompetence, odborně garantujících digitalizační metody, které umožní zpřístupnit evropské filmové dědictví v co nejkratší době kvalitně, účelně a hospodárně.
V pátek 15. února 2013 se pod patronací Evropské federace kameramanských Asociací IMAGO, konala v bruselské Cinémathèque Royale de Belgique, konference s názvem „Vliv rychlých technologický změn na kreativní aspekty kameramanské profese“. Zahájil ji ředitel Cinémathèque Royale a prezident Asociace evropských filmových archivů Nicola Mazzanti. Vystoupili zde postupně kameramani Christian Berger AAC, Danny van Deventer, Sean Bobbit BSC, Benoit Debie SBC. V rámci konference byl představen prof. MgA. Markem Jíchou ACK návrh delegace českého výzkumného týmu AMU/NFA na Deklaraci IMAGO o Digitálně restaurovaném autorizátu (DRA), jako části nové připravované metodiky digitalizace národního filmového dědictví. Prezentace byla moderována předsedou Technologické komise IMAGO a členem standardizační komise ISO Kommerem Kleijnem. Prezentace návrhu o DRA byl přijat s velkým zájmem nejen všemi kameramany, ale také dalšími filmovými tvůrci a odborníky z oboru filmového restaurátorství a archivnictví.
V sobotu 16. února 2013 na zasedání Valné hromady Evropské federace kameramanských Asociací IMAGO v belgickém Mons, za účasti belgického premiéra Elia di Rupo, byla po příznivém uvedení prezidentem IMAGO Nigelem Waltersem jednomyslně schválena Deklarace IMAGO o Digitálně restaurovaném autorizátu. Přijetím této deklarace o DRA kameramani ze 32 evropských a 15 mimoevropských států vyjádřili svou vůli spolupodílet se na digitálním restaurování národních filmových fondů z titulu spoluautorů filmového díla a/nebo autorů obrazové složky díla. Kameramani chtějí garantovat kvalitu a autenticitu digitálních otisků původních analogových originálů kinematografických děl pro budoucí generace.
Součástí IMAGO deklarace DRA je také přijetí nového termínu AUTORIZÁT, který byl navržen prof. MgA. Jaromírem Šofrem a který byl schválen všemi zástupci 47 světových kameramanských Asociací. Doktorand MgA. Miloslav Novák DiS. během jednání upozornil IMAGO na fakt, že Evropská komise vědoma si existence 1,03 milionu hodin kinematografických materiálů uložených v evropských archivech, z nichž je komerčně nedostupných více jak 85% a pouhých 1,5% je dosud zdigitalizováno, vyzývá k ustavení evropských center kompetence, odborně garantujících digitalizační metody, které umožní zpřístupnit evropské filmové dědictví v co nejkratší době kvalitně, účelně a hospodárně.


a premiér Belgického království Elia di Rupo (vpravo)


Zástupci 47 kameramanských Asociací z celého světa na Valné hromadě IMAGO v Mons 16. února 2013, krátce po jednání o Deklaraci o DRA.