Kdo je kameraman

Asociace českých kameramanůKdo je kameramanStanovyPrezidium AČKStatut Cen AČKPřihláškaKontakt

PROFESE – KAMERAMAN

Kameraman je autorem finálního záznamu obrazové složky audiovizuálního díla. Dle rozhodnutí 1. mezinárodního kongresu kameramanů v Huelvě 2004 je kameraman právoplatným spoluautorem celého audiovizuálního díla.

V rámci své dramaticko-výtvarné činnosti vybírá pro snímání vhodnou hmotnou realitu, kterou v rámci dramaturgické koncepce audiovizuálního díla povýší kvalifikovaným využitím výrazových prostředků audiovizuální fotografie na emocionálně působivou.

Těmito prostředky jsou zejména: světlotonální a barevné řešení obrazu, organizace jeho hmotné náplně v daném obrazovém formátu, optická kresba, prostorovost lineární a tonální, rakurs, prostředky souvisící s pohybem, jakož i další speciálně volené postupy.

V důsledku těchto tvůrčích postupů se ve výsledném audiovizuálním díle neuplatňuje pouze hmotná realita, předměty nebo osoby i jejich reakce samy o sobě, nýbrž jejich obraz vytvořený shora uvedenou aktivitou kameramana.

Předpokladem realizace uměleckých záměrů a představ kameramana jsou jeho technické znalosti a organizační schopnosti. Vedle profesionálních a technicko-technologických znalostí musí mít kameraman schopnost logického myšlení se zásobou teoretických znalostí, schopnost analytického i syntetického myšlení, smysl pro formální přesnost a preciznost, kombinační smysl a hbitost myšlení, schopnost podřídit se vedoucím tvůrčím úkolům a spolupracovat na jejich splnění s dalšími tvůrčími pracovníky – zejména s režisérem.

Organizační schopnosti kameramana musí být opřeny o znalosti psychologie a schopnost řídit malé skupiny podřízených pracovníků, včetně schopnosti rychlého a současně zodpovědného rozhodování v krizových situacích za přítomnosti většího počtu lidí.

Souhrn všech uvedených nároků při realizaci filmu vede k enormní psychické a nervové zátěži.

Z hlediska podřízenosti odpovídá kameraman režisérovi za uměleckou hodnotu obrazové stránky audiovizuálního díla a producentovi za technickou kvalitu fotografie v zájmu další reprodukovatelnosti.

Kameraman je povinen respektovat stanovy oborové profesní organizace (Asociace českých kameramanů), pokud je jejím členem.