Stanovy

Asociace českých kameramanůKdo je kameramanStanovyPrezidium AČKStatut Cen AČKPřihláškaKontakt

Asociace českých kameramanů z.s. (AČK)

 1. Název, působnost sídlo a poslání
  Členství, práva a povinnosti
 2. Členství
 3. Práva spojená s členstvím v AČK
 4. Povinnosti členství v AČK
 5. Jiné
  Organizační systém AČK
 6. Orgány AČK
 7. Valná hromada
 8. Prezidium AČK
 9. Prezident a Viceprezident
 10. Kontrolní komise
 11. Majetek AČK
 12. Závěrečná ustanovení

1. Název, působnost sídlo a poslání

1.1. Název spolku je „Asociace českých kameramanů z.s.“ (dále jen „AČK“).

1.2. Cizojazyčný název AČK je „Czech Society of Cinematographers“.

1.3. Působnost AČK je na území České republiky.

1.4. Sídlem AČK je Praha.

1.5. Termín kameramanská tvorba definujeme jako autorské umělecké ztvárnění a technické provedení fotografické práce po sobě jdoucích snímků, jež vytvářejí spolu s ostatními výrobními složkami audiovizuální dílo.

 1.6. Termín „kameraman/ka“ definujeme jako autora obrazové složky audiovizuálního díla, který/á je odpovědný za uměleckou a technickou kvalitu po sobě jdoucích fotografií tvořících výsledný kinematografický záznam.

1.7. AČK je nezávislá profesní organizace sdružující ty osoby, které se chtějí aktivně podílet na uskutečňování jejího poslání.

1.8. Posláním AČK je zlepšování podmínek pro výkon kameramanské profese v zájmuuměleckého přínosu a technické úrovně členů AČK vůči orgánům a organizacím v oblasti filmu, internetu a televize, jakož i vůči státním orgánům a jiným organizacím ve všech oblastech audiovizuální politiky. S tímto posláním souvisejí:

1.8.1. Podporovat, prosazovat a pečovat o uměleckou a autorskou kameramanskou tvorbu v České republice.

1.8.2. Rozvíjet a podporovat profesní zájmy kameramanů.

1.8.3. Podpora členů ve zprostředkovávání informací pro rozšiřování jejich znalostí v oboru kameramanské teorie i praxe.

1.8.4. Spolupráce s obdobnými organizacemi ostatních zemí.

1.8.5. Obrana a ochrana práv a zájmů kameramanů i dalších pracovníků v oblasti odměňování za výkon profese.

1.8.6. AČK navazuje na tradici Klubu Českých Kino Fotografů založené v roce 1920 v Praze.

1.9. AČK je rovnocenným partnerem jiných uměleckých a odborových organizací, profesních sdružení a může se stát jejich kolektivním členem.

Členství, práva a povinnosti

2. Členství

2.1. Členství v AČK je otevřeno osobám, které se hlásí k jejímu poslání a které splní profesionální nároky, stanovené Statutem člena.

2.2. Prezidium AČK uděluje členství osobám, jež ke členství vyzve, a které splňují podmínky definované dále. Každou přihlášku svědomitě posoudí Prezidium AČK na svém zasedání. Rozhodnutí, zda osoba bude přijata či odmítnuta za člena/ku do konkrétní kategorie, je pině v působnosti Prezídia AČK v mezích vymezených stanovami a Statutem člena.

2.3. Členství v AČK je nepřenosné

2.4. Členství v AČK se rozděluje na tyto kategorie:

2.4.a. Člen/ka – Řádný/á – aktivní

2.4.b. Člen/ka – Řádný/ě – neaktivní

2.4.c. Člen/ka – Čestný/á

2.4.d. Člen/ka – Student/ka

2.4.e. Člen/ka – Přidružený/á

2.4.f. Člen – Klubu přátel AČK

2.5. Člen/ka Řádný/á — aktivní — řádným členem aktivním se stává kameraman/ka, který/á splňuje následující podmínky:

2.5.a. Podá podepsanou a vyplněnou přihlášku ke členství v AČK. 2.5.b. Má minimálně tříletou (3) praxi v oboru na pozici kameraman/ka.

2.5.c. Předloží dle vlastního výběru audiovizuální díla, (jejich počet a formu dále specifikuje Statut člena), na kterých spolupracoval/a jako kameraman/ka, s explikací výběru.

2.5.d. Jeho/její kandidaturu na řádného člena/členku podpoří minimálně tři (3) členové/členky AČK (řádný, čestný).

2.5.e. O jeho/jejím přijetí rozhoduje nadpoloviční (>50%) většinou Prezídium AČK v tajném hlasování.

2.5.f. Nebo jeho/její dílo doporučí Prezidium AČK jako kameramansky mimořádně přínosné a pak může upustit od bodů 2.5.b., 2.5.c. a 2.5.d., ne však od bodu 2.5.a. a 2.5.e.

2.6. Člen/ka Řádný/á — neaktivní — řádným členem neaktivním se může stát ten, kdo:

2.6.a. Je Řádným členem AČK.

2.6.b. Již aktivně prokazatelně netočí.

2.6.c. O jeho/jejím přeřazení rozhodne dvoutřetinovou (>66%) většinou Prezídium ACK na jeho/její vlastní žádost.

2.7. Člen/ka Čestný/á — čestným členem se může stát ten kdo:

2.7.a. Nesplňuje podmínky vzniku členství a zasloužil se významným způsobem o naplnění cílů sledovaných AČK.

2.7.b. Nebo na základě jiných skutečností, které si zaslouží osobitý zřetel. 2.7.c. Čestným členem se může stát i osoba „In Memoriam“.

2.7.d. Čestné členství navrhuje Prezidium AČK Valné hromadě, která je schvaluje dvoutřetinovou většinou (>66%) přítomných členů.2.7.e. Je zachován institut čestného prezidenta z minulých Stanov AČK.

2.8. Člen/ka Student/ka — členem Studentem se může stát:

2.8.a. Osoba studující vysokou školu – obor kamera v České republice.

2.8.b. O jeho/jejím přijetí rozhodne nadpoloviční (>50%) většinou Prezidium AČK.

2.9. Přidružený/á Člen/ka — přidruženým Členem se může stát:

2.9.a. Osoba, jež pracuje na pozici švenkra, asistenta kamery, koloristy, pracovníka SFX nebo DIT. Dobu praxe a rozsah profesionální zkušenosti definuje Statut člena.

2.9.b. Nebo jiné osoby ze spolupracujících odborných uměleckých či vědeckých profesí, jež nesplňují podmínky pro řádné členství.

2.9.c. O jeho/jejím přijetí rozhodne nadpoloviční (>50%) většinou Prezídium AČK v tajném hlasování.

2.10. Člen Klubu přátel AČK — členem Klubu přátel AČK se může stát:

2.10.a. Fyzická či právnická osoba podporující činnost AČK či šířící dobré jméno kameramanské profese.

2.10.b. Profesionálové/profesionálky z řad kamerové posádky, režisérů/režisérek, producentů/producentek a dalších filmových profesionálů/profesionálek.

2.10.c. Přijetí za Člena Klubu přátel AČK schvaluje nadpoloviční (>50%) většinou Prezidium AČK na návrh jakéhokoliv člena/členky AČK.

3. Práva spojená s členstvím v AČK:

3.1. Právo volit má člen/ka, který zaplatil/a příspěvky v kategorii Člen/ka – Řádný/á —aktivní/neaktivní na daný kalendářní rok.

3.2 Pouze někteří členové si mohou za jméno napsat zkratku asociace a tak prezentovat svůj status pro jakékoliv profesionální užití, včetně (ne však výlučně) uvedení v titulcích nebo propagačních materiálech.

3.2.a. Toto privilegium mohou mít pouze členové v kategorii Člen/ka – Řádný — aktivní/neaktivní, kteří zaplatili členský příspěvek na daný kalendářní rok.

3.2.b. Tvar přípony za jménem jsou: tři písmena AČK, s háčkem v domácím prostředí a bez háčku pro mezinárodní účely, v kapitálkách, ve stejném fontu a velikosti jako jméno člena, bez teček mezi písmeny a bez čárky za jménem.

3.3. Člen/ka Řádnýlá — aktivní/neaktivní — mají tato práva:

3.3.a. Účastnit se a hlasovat na jednání valné hromady a tam projednávat všechny otázky týkající se AČK.

3.3.b. Účastnit se jednání Prezidia AČK jako host. 3.3.c. Volit a být volen do Prezidia AČK.

3.3.d. Podávat návrhy, dotazy a stížnosti.

3.3.e. Účastnit se akcí pořádaných AČK a využívat všech členských výhod, jež AČK poskytuje.

3.4. Člen/ka Čestný/á — má tato práva:

3.4.a. Účastnit se jednání valné hromady a projednávání všech otázek týkající se AČK.3.4.b. Před hlasováním Valné hromady či Prezidia má právo vyjádřit svůj názor.

3.4.c. Osoba, jež byla vedena v AČK jako člen řádný před udělením čestného členství, si zachovává veškerá práva jako člen řádný.

3.4.d. Účastnit se jednání Prezidia jako host. 3.4.e. Podávat návrhy, dotazy a stížnosti.

3.4.f. Účastnit se akcí pořádaných AČK a využívat všech členských výhod jež AČK poskytuje.

3.5. Člen/ka Student/ka — má tato práva:

3.5.a. Účastnit se jednání valné hromady.

3.5.b. Před hlasováním Valné hromady či Prezidia má právo vyjádřit svůj názor. 3.5.c. Účastnit se jednání Prezidia jako host.

3.5.d. Být volen do Prezidia (členem Prezidia přitom může být současně vždy nejvýše jeden příslušník členské kategorie Člen/ka Student/ka).

3.5.e. Podávat návrhy, dotazy a stížnosti.

3.5.f. Účastnit se akcí pořádaných AČK a využívat všech členských výhod, jež AČK poskytuje.

3.5.g. Má právo hlasovat pouze o Statutu Cen AČK na valné hromadě.

3.6. Přidruženýiá člen/ka — má tato práva:

3.6.a. Účastnit se na jednání valné hromady a projednávání všech otázek týkající se AČK.

3.6.b. Před hlasováním Valné hromady či Prezidia má právo vyjádřit svůj názor.

3.6.c. Účastnit se jednání Prezidia jako host.

3.6.d. Být volen do Prezidia (členem Prezidia přitom mohou být současně vždy nejvýše dva příslušnci členské kategorie Clen/ka Společník).

3.6.e. Podávat návrhy, dotazy a stížnosti.

3.6.f. Účastnit se akcí pořádaných AČK a využívat všech členských výhod, jež AČK poskytuje.

3.6.g. Má právo hlasovat pouze o Statutu Cen AČK na valné hromadě. 

3.7.     člen/ka Klubu přátel AČK — má tato práva:

3.7.a. Účastnit se akcí pořádaných AČK a využívat všech členských výhod, jež AČK poskytuje.

3.7.b. Nemá právo hlasovat na valné hromadě.

4. Povinnosti členství v AČK

Člen/ka Řádný/ná — aktivní a Člen/ka Společník — mají tyto povinnosti:

4.1.a. Účastnit se práce v AČK a plnit úkoly vyplývající z členství, nebo ze svěřené funkce.

4.1.b. Dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů AČK a plnit úkoly z toho vyplývající.

4.1.c. Platit stanovené členské příspěvky v určeném termínu.

4.1.d. Být připraven k plnění svěřených úkolů; člen může odmítnout s ohledem na momentální pracovní vytížení.

4.1.e. Od těchto členů se očekává, že budou dobrovolně sdílet své zkušenosti ve všech aktivitách Asociace, se zřetelem k momentálnímu pracovnímu vytížení. Příkladem takových aktivit může, ne však výlučně, být: účast v porotě cen AČK, účast na vzdělávacích akcích AČK – lektor, nebo sdílení svých zkušeností pro publikační a propagační činnost na platformách či veřejných akcích AČK.

4.2 člen/ka Řádný – neaktivní, Člen/ka Student a člen/ka – Čestný/á — mají tyto povinnosti:

4.2.a. Účastnit se práce v AČK a plnit úkoly vyplývající z členství, nebo ze svěřené funkce.

4.2.b. Dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů AČK.

4.2.c. Od Řádných členů neaktivních a Čestných členů se očekává, že budou dobrovolně sdílet své zkušenosti při všech aktivitách AČK, se zřetelem k momentálnímu pracovnímu vytížení či zdravotnímu stavu. Příkladem takových aktivit může, ne však výlučně, být účast v porotě cen AČK, účast na vzdělávacích akcí AČK – lektor, či sdílení svých zkušeností pro publikační a propagační činnost na platformách či veřejných akcích AČK.

4.2.d. Studentům je, s přihlédnutím k jejím závazkům, doporučeno účastnit se aktivit AČK, ke kterým je vyzve některý pověřený člen. Příkladem takových aktivit může, ne však výlučně, být: asistence na vzdělávacích a testovacích akcích AČK, udělování cen AČK, tvorbu medailonků, či „public relations (PR)“.

4.3. člen/ka Klubu přátel AČK — mají tyto povinnosti:

4.3.a. Hájit dobré jméno AČK a propagovat činnost jejich členů.

4.3.b. Od těchto členů se očekává podpora aktivit AČK a rozvíjení oboustranně prospěšných vztahů.

4.3.c. Od těchto členů se dále očekává, že budou nezištně poskytovat profesní informace a prohlubovat znalosti členů AČK v oblasti specializovaných produktů a služeb, které nabízejí.

4.3.d. Všechny své aktivity koordinují s Prezidiem AČK. 

4.4. Zánik členství:

4.4.a. Vystoupením člena písemným oznámením prezidiu AČK.

4.4.b. Úmrtím člena.

4.4.c. Vyloučení rozhodnutím prezídia AČK.

4.4.d. O zániku členství informuje Prezidium AČK dotyčného člena a tuto skutečnost oznámí i ostatním členům AČK.

5. Jiné

5.1. Členské příspěvky a další členská práva a povinnosti se řídí Členským Statutem nebo jinými interními nařízeními.

5.2. Stížnost na jakéhokoliv člena v jakémkoliv čase je nutno doručit Prezidiu AČK v písemné či elektronické podobě. Musí obsahovat všechna relevantní fakta a musí být podepsána stěžovatelem.

5.3. Prezident AČK či jiná pověřená osoba informuje písemnou či elektronickou formou člena, proti němuž je vedena stížnost, o povaze stížnosti a takovému členovi bude dána možnost slyšení před Prezidiem AČK.

5.4. Pokud člen na vyzvání do třiceti (30) dnů nereaguje, může Prezidium AČKrozhodnout hlasováním tak, jak se v danou situaci jeví jako správné.

Organizační systém AČK

6. Orgány AČK

6.1. Valná hromada

6.2. Prezidium

6.3. Prezident a Viceprezident

6.4. Kontrolní komise (rozhodne-li Valná hromada na svém řádném jednání, že bude komise pro následující tříleté volební období zřízena, a zvolí-li příslušný počet členů).

7. Valná hromada

7.1. Nejvyšším orgánem AČK je Valná hromada.

7.2. Svolává ji nejméně jednou za rok Prezidium, a to písemně, nejméně 2 týdny předem s uvedením doby, místa a programu jednání. Dříve, než uplyne 180 dní po konci předchozího fiskálního roku.

7.3. V případě nutnosti, požádá-li o to písemně s udáním důvodu alespoň čtvrtina (25%) členů AČK, musí Prezidium svolat mimořádnou Valnou hromadu.

7.4. Valná hromada zejména:7.4.a. Projednává a schvaluje zprávu o činnosti AČK a zprávu o hospodaření za uplynulé období.

7.4.b. Schvaluje hlavní úkoly a cíle.

7.4.c. Schvaluje stanovy AČK, jejich změny a doplňky.

7.4.d. Schvaluje Statut člena, jeho změny a doplňky.

7.4.e. Schvaluje Statut ceny, jeho změny a doplňky.

7.4.f. Volí a odvolává členy prezidia.

7.4.g. Rozhoduje o zániku AČK, usnese-li se na tom nejméně dvoutřetinová většina všech členů.

7.4.h. Rozhoduje o případném převedení majetku AČK.

7.5. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je hlasování přítomna nebo při něm řádně zastoupena nadpoloviční (>50%) většina členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se ve stanovenou dobu více jak polovina (>50%) členů s hlasovacím právem, je schůze usnášeníschopná za 30 minut od zahájení za jakéhokoliv počtu přítomných.

7.6. Při registraci obdrží každý člen s hlasovacím právem hlasovací lístek.

7.7.     Rozhodnutí Valné hromady je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční (>50%) většina platných odevzdaných hlasů, pokud není stanovami vyžadována dvoutřetinová (>66%) většina všech členů s hlasovacím právem.

7.8.    Člen/ka s hlasovacím právem může být zastoupen/a jiným členem na základě plnémoci. Plná moc bude obsahovat minimálně jméno, datum narození a bydliště zmocnitele jméno zmocněnce a rozsah zmocnění dle programu uvedeného v pozvánce. Takový zmocněný člen obdrží odpovídající počet hlasovacích lístků.

7.9.    Týká-li se hlasování otázky, která se svou povahou dotýká pouze zájmů řádných členů/nek, hlasují podle výše uvedených zásad pouze řádní/é členové/ky.

7.10. Jednání Valné hromady řídí prezident, viceprezident nebo jiná pověřená osoba

7.11. Z jednání Valné hromady se sepisuje protokol, který musí být podepsán předsedajícím a jedním členem prezidia.

7.12. Zápis z Valné hromady musí být do čtrnácti dnů (14) k dispozici všem členům AČK.

8. Prezidium AČK

8.1. Řídícím orgánem AČK v období mezi jednáními valné hromady je Prezidium AČK.

8.2. Prezidium AČK svolává e-mailem Prezident, Viceprezident či jiný jimi pověřený člen/ka nejméně 7 (sedm) dní předem.

8.3. Za členy prezidia mohou být zvoleni Členové Řádní — aktivní/neaktivní, dále Členové Studenti (v počtu max.1) a členové Přidružení (v počtu max.2)

8.4. Organizace Prezidia

8.4.a. Prezidium sestává z Prezidenta, Viceprezidenta, Členů prezidia.

8.4.b. Každý člen/ka Prezidia je pověřen určitými úkoly. Může vyzvat další členy AČK ke spolupráci.

8.4.c. Jména a kontakty členů Prezidia jsou zveřejněny na webových stránkách AČK, včetně oblasti úkolů, za které odpovídají.

8.5. Volba Prezidia

8.5.a. Prezidium sestává z 9, 11, 13 či 15 osob. Na základě počtu kandidátů valná hromada hlasováním rozhodne, kolik členů na další tři roky bude Prezidium AČK mít.

8.5.b. Kandidáti na členství do Prezidia kandidují s programem, který přednesou valnému shromáždění v den volby a souhlasí s možností, že se stanou prezidenty či viceprezidenty a budou pověřeni konkrétním úkolem, na kterém budou ve svém volebním období pracovat.

8.5.c. Prezidium je voleno Valnou hromadou na období 3 (tří) let. Volí se formou hlasovacích lístků v tajném hlasování. Každý člen s hlasovacím právem vybere z kandidátky stanovený počet kandidátů (viz bod 8.7.a.). Počet udělených hlasů kandidátům určuje jejich celkové pořadí. Kandidáti, kteří dostali méně hlasů, než volený počet (viz bod 8.7.a), jsou náhradníky. Dojde-li ke stejnému počtu hlasů u posledních kandidátů, kteří mohou být přijati, hlasuje se o těchto kandidátech znovu.

8.5.d. Prezidium volí ze svého středu Prezidenta a Viceprezidenta, a to nadpoloviční (>50%) většinou všech členů. Prezident a Viceprezident mají být zvoleni v době konání Valné hromady, bezprostředně po zvolení nového Prezidia. Není-li Prezidium schopno zvolit Prezidenta a Viceprezidenta, je nutno do 30 dnů svolat nové jednání Valné hromady a zvolit nové Prezidium.

8.5.e. Prezidium se může během funkčního období doplňovat kooptací až do výše jedné pětiny (20%) svého počtu.

8.5.f. Znovuzvolení do Prezidia je přípustné. 8.5.g. Práce v prezidiu je nehonorována

8.6. Hlasování Prezidia

8.6.a. Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční (>50%) většina jeho členů.

8.6.b. Prezidium je oprávněno přijmout rozhodnutí, vysloví-li se pro něj nadpoloviční >50%) většina přítomných členů.

8.6.c. Prezidium se schází na schůzkách, které se konají dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

8.6.d. Prezidium může v naléhavých a časově omezených situacích hlasovat per rollam za těchto podmínek:

8.6.d.1. Může hlasovat pomocí internetu, webu, aplikace, emailu či telefonicky.

8.6.d.2. Při hlasování per rollam se za přítomné považují všichni členové Prezidia, tedy odpovědět na hlasování per rollam musí všichni členové Prezidia.

8.6.d.3. Pokud se sejde nadpoloviční většina hlasů kladných/záporných, považuje se usnesení za přijaté/odmítnuté, nehledě na zbytek hlasů, které ještě nebyly členy zaslány.

8.6.d.4. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení tak, aby se naotázku v usnesení dalo odpovědět souhlasím/nesouhlasím/zdržuji se. Dále podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě, ve které se má člen Prezidia vyjádřit. Neurčí-li návrh jinak, platí, že lhůta činí sedm dní.

8.6.d.5. O hlasování per rollam se vytvoří zápis, kde je jmenovitě uvedeno, jak který člen hlasoval a tento zápis je odeslán všem členům Prezidia.

8.6.e. O každé schůzi Prezidia se zhotovuje zápis, který musí být podepsán 2 členy Prezidia. Ten je následně k dispozici všem členům na webu AČK do sedmi (7) dnů od posledního Prezidia.

8.7. Prezidium může k vykonávání odborných činností přizvat odborníky a také je v konkrétních případech může pověřit jednáním za AČK.

9. Prezident a Viceprezident

9.1. Statutárním orgánem AČK je Prezident a Viceprezident. AČK je Prezidentem nebo Viceprezidentem zastupována navenek ve styku s třetími osobami, ať už fyzickými, či právnickými.

9.2. AČK může být zastupována navenek i jiným členem Prezidia, to však pouze tehdy, byl-li k tomu pro každý jednotlivý případ zmocněn.

9.3. Prezident a Viceprezident pouze realizují rozhodnutí, která projednalo a schválilo Prezidium. V urgentních případech je mezi schůzemi Prezidia oprávněn rozhodovat Prezident nebo Viceprezident AČK samostatně, jsou však povinni o tomto rozhodnutí informovat Prezidium elektronicky a na schůzi bezprostředně následující po tomto rozhodnutí toto rozhodnutí nechat zpětně schválit.

9.4. Prezident a Viceprezident mají rovněž právo disponovat majetkem AČK.

9.5. Prezident a Viceprezident mohou k zabezpečení administrativních prací přijmout administrativní sílu.

9.6. Prezident nebo Viceprezident (postačuje jeden z nich) se podepisuje při právních jednáních jménem AČK tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí své jméno a příjmení, označení funkce a podpis.

10. Kontrolní komise

10.1. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v Prezidiu. 10.2. Kontrolní komise má minimálně tři členy. Funkční období je tříleté.

10.3. Členem Kontrolní komise může být i osoba, jež není členem AČK (zejména s přihlédnutím k její odbornosti manažerské, auditorské, ekonomické a právní, či k jejím schopnostem a zkušenostem s činnostmi obdobnými).

10.4. Členy Kontrolní komise volí Valná hromada na návrh jakéhokoliv člena.

10.5. Kontrolní komisi nemusí Valná hromada zřídit. Není-li kontrolní komise zřízena, může Valná hromada na kterémkoliv svém jednání rozhodnout o zřízení Kontrolní komise a počtu jejích členů; Kontrolní komise je pak zřizována pro následující tříleté funkční období. Po skončení funkčního období nemusí být Kontrolní komise znovu zřízena; o opětovném zřízení Kontrolní komise musí vždy znovu rozhodovat Valná hromada postupem dle tohoto článku.

10.6. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Prezidium ACK.

10.7. Kontrolní komise má přístup ke všem dokumentům AČK, které si vyžádá. Prezidium AČK na její výzvu tyto dokumenty bezodkladně poskytne.

11. Majetek AČK

AČK může vlastnit hmotný a nehmotný majetek, včetně finančních prostředků získaných z členských příspěvků, vstupních příspěvků, darů od fyzických a právnických osob, grantů, podpor, dotací a ostatních příjmů.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. AČK užívá emblémy a razítko organizace.

12.2. Prezidium AČK vydává další interní dokumenty, které nejsou součástí Stanov AČK.

12.3. Prezidium AČK připravuje návrh Statutu Ceny AČK a Statutu Člena AČK.

12.3.a. Statut Ceny AČK mimo jiné, definuje:

12.3.a.1. Ustanovuje kategorie cen AČK.

12.3.a.2. Způsob hlasování cen AČK.

12.3.a.3. Další body relevantní k Cenám AČK.

12.3.a.4. Statut Cen AČK schvaluje valná hromada.

12.3.b. Statut Člena AČK mimo jiné, definuje:

12.3.b.1. Deklaruje vstupní požadavky pro jednotlivé kategorie

12;3.2. Určuje výši vstupních a členských příspěvků.

12.3. b.3. A další body relevantní k členství v AČK.

12.3.b.4. Statut Člena AČK schvaluje valná hromada.

Dne 23. 5. 2019
Asociace českých kameramanů

Prof. MgA. Marek Jícha, prezident