RECENZE DIGITALIZOVANÉHO FILMU DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK

Hodnocení digitální verze NFA filmu Dobrý voják Švejk
Ing. Jiří Folvarčný
Předvedení bylo uskutečněno 17. 4. 2016 v kině Vltava v Kralupech nad Vltavou. O promítacím a zvukovém zařízení kina a jeho technickém stavu nebyly uvedeny žádné relevantní informace a nebyly známy ani přítomným pracovníkům NFA kromě skutečnosti, že zařízení Barco 2K z Belgie bylo nedávno kalibrováno.
Proto je toto hodnocení pouze informativní. Pro objektivně reprezentativní hodnocení DCP je nezbytně nutné předvedení na zařízení, které odpovídá technickému systému digitalizace DCP 4K a je seřízeno objektivními měřícími postupy pomocí speciálních měřících signálů pro obrazovou a zvukovou reprodukci v akusticky vyhovujícím hledišti kina podle ON735251 „Kina“, platné od 1. 4. 1977 včetně změn a.) a b.) z roku 1979, a podle ČSN 730527 „Prostory pro kulturní účely“, stať „Kina pro monofonní, stereofonní a Dolby reprodukci zvuku“.
Pro hodnocení byla použita analogická kriteria používaná Komisí pro hodnocení technické kvality československých filmů takto:
OBRAZ:
1. Vyrovnanost barevná a hustotní (jasová)
2. Sytost a gradace
3. Ostrost
4. Čistota práce
5. Triková technika (technické přechody, prolínačky, zatmívačky, roztmívačky)
6. Cizojazyčné dialogové, úvodní a koncové titulky
ZVUK:
1. Srozumitelnost
2. Kmitočtový průběh
3. Odstup signál/šum záznamu
4. Zkreslení nelineární-tvarové, lineární-kmitočtové
5. Náprava vad analogového záznamu
OBRAZ
1. Barevné hustotní vyrovnání záběrů je velmi dobré. V celé délce filmu převládá jednotné oranžové zabarvení vedoucí k uniformitě barevného podání pleťových odstínů jednotlivých herců. Mohlo být způsobeno vlivem seřízení promítacího digitálního zařízení. Uvedené vady se na fotografiích v dětském pexesu, rozdávaném při předvádění v kině Vltava, nevyskytují. Viz příloha.
2. Sytost je rovněž velmi dobrá. Gradace je snížena — chybí hlubší stíny a vyšší jasy obrazu.
3. Ostrost je velmi rušivě snížena na kvalitu obrazu 16 mm filmové kopie, což způsobilo ztrátu rozlišení jemných detailů v celé délce filmu, neboť ke snímání na negativ byly použity objektivy špičkové světové kvality „Cooke Speed“ britské firmy Taylor & Hobson.
4. Čistota práce je velmi dobrá, včetně odstranění všech nečistot a poškození povrchových ploch (zarýhování) z originálního negativu obrazu, avšak vlivem vad popsaných v bodě 3.) tak nemuselo být zřetelně patrné!
5. Triková technika: velmi rušivě působí falešné stíračky v podobě šikmých dvousměrných oboustranných černých pruhů použité v technických přechodech v místech ostrého střihu. Černé pásy jsou ohraničeny rušivými členitými bílými pruhy, jelikož při skenování zřejmě došlo na hranách odstraněné emulzní vrstvy k vytvoření stínů. Skutečnost, že při zpracování digitálního signálu obrazu nebyly odstraněny, se zdá nepochopitelná. V původní analogové verzi se tato vada digitalizace téměř nevyskytuje.
6. Ve scéně s kradeným psem, odehrávající se u pražského Rudolfina, byl termín „důstojník“ chybně přeložen jako „voják“, patrně z neznalosti překladatele, takže následující dialog postrádá v anglické verzi smysl. Titulková listina filmu měla být odborně korigována!
ZVUK
1. Srozumitelnost slovní je narušena lineárním kmitočtovým zkreslením působícím snížením zřetelnosti souhlásek ve vysokých kmitočtech /s, c, z/. Také tato vada mohla být způsobena vlivem neseřízení zvukového zařízení kina.
2. Kmitočtový rozsah je ve vysokých kmitočtech omezený v celé délce filmu. V záznamu dechové hudby, zejména v úvodu filmu, působí rušivě chybějící hluboké tóny tuby (v obrazu jsou viditelné tři neslyšné). Oprava této vady je dost jednoduchá při masteringu digi verze.
3. Odstup signál/šum pozadí optického záznamu zvuku je poslechově vyhovující, snad způsobený vadami v bodech 1. a 2. To eventuelně umožňuje podstatné zlepšení zdůrazněním vysokých a nízkých kmitočtů v digitální verzi zvukového záznamu. Digitální remastering a úpravy analogového záznamu zvuku vyžadují poslechové podmínky jako při původní mixáži v sále, odpovídající požadavkům na akustiku stanovených v ČSN 730526 „Akustika ve studiích pro zpracování a kontrolu zvukových záznamů“. Pouze v takových akustických podmínkách poslechu jsou slyšitelné vady a možná jejich náprava. Poslechem v malých místnostech zvukových režií nejsou nutné korekce zejména vad v dialozích poznatelné.
4. Zkreslení místy, zejména v 1. části filmu, zřetelně silně chrčivé tvarové-nelineární zkreslení sykavek vlivem nekompenzování usměrňovacího jevu způsobené zřejmě vadnou hustotou optické zvukové stopy záznamu ve zvukové analogové kopii, použité pro digitalizaci. Nejde o vadu digitalizace, nýbrž analogové kopie (blíže viz Oborová encyklopedie „Film a filmová technika“, str. 335, stať „Zpracování laboratorní fotografického /optického/ záznamu zvuku“, SNTL 1974, Praha). Tato problematika bývá v některých současných filmových laboratořích z neznalosti senzitometrie a denzitometrie fotografického záznamu zvuku zanedbána, zatímco v produktech digitalizace špičkových světových firem (např. společnosti DTS Lowry Digital Images) se tyto vady u více než stovky titulů od počátků fotografického záznamu zvuku ve filmu od 30. let vůbec nevyskytují.
ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ:
Je žádoucí před digitalizací filmů let 1956-1970 (eventuálně 1971) vyhledat hodnotící protokoly Komise pro posuzování technické kvality čs. filmů, (pokud se zachovaly v archívu NFA), neboť: řada technických vad je dnes v procesu digitalizace a úprav analogového záznamu nejen zvuku, ale i obrazu částečně či úplně odstranitelná, aby tak technické nedostatky nerušily vnímání obsahu i formy filmového díla.Jako příklady mohou opět sloužit výsledky digitalizace jak obrazu, tak zvuku již výše uvedené americké společnosti DTS Lowry Digital Images, např. prezentované v bonusu filmu „Dr. No“ jak v DVD, tak v BD verzi.
Příloha 1x: Pexeso z fotografií scén filmu „Dobrý voják Švejk — Poslušně hlásím“.
V Praze 4. 5. 2016 Ing. Jiří Folvarčný
Ing. Jiří Folvarčný je nezávislý expert v audiovozi

KULATÝ STŮL MINISTRA KULTURY DANIELA HERMANA II

Pan ministr kultury České republiky Daniel Herman uspořádal v nově upraveném kině Pilotů v Praze 10, Vršovicích dne 1. června 2016 již v pořadí druhý kulatý stůl o digitalizaci národního filmového fondu. První kolo kulatého stolu, konané 29. března 2016 v budově ministerstva kultury na Maltézském náměstí 1, v Praze 1 bylo uzavřené pro odbornou veřejnost a profesní asociace činné v audiovizi. Účastníky byli pouze NFA, SFK, výzkum AMU, režiséři Jiří Menzel a Petr Václav a ministr kultury pan Daniel Herman. Došlo k dohodě, že se zápis z tohoto kulatého stolu nebude medializovat, že se zúčastněné strany zdrží vzájemných útoků a že budou dále jednat pouze na odborné úrovni s cílem hledat společné východisko z dané krizové situace. Ministr kultury projevil zájem uspořádat v dohledné době druhý kulatý stůl, kam by byli přizváni zahraniční hosté, zainteresované profesní asociace a sdružení, aby se znovu otevřela tentokráte již širší odborná debata na téma digitalizace.

Pokračovat ve čtení „KULATÝ STŮL MINISTRA KULTURY DANIELA HERMANA II“