ODBORNÝ POSUDEK DIGITALIZACE FILMU TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

Česká televize uvedla o Velikonocích tzv. „restaurovanou“ pohádku Tři oříšky pro Popelku
V tiskové zprávě ČT se dozvídáme, že „už přes čtyřicet let mohou čeští televizní diváci sledovat pohádku Tři oříšky pro Popelku. Vůbec poprvé ji však letos uvidí v reálných barvách. Česká televize ji totiž o Velikonočním pondělí uvede v nové verzi ve vysokém rozlišení.“
Novináři tuto informaci převzali a doplnili o informace, jak ČT vylepšila barvy a obraz. V mnoha vyjádřeních se objevuje označení „nová verze“ v souvislosti s pojmem „digitální restaurování“. Je vidět, že autoři článků míchají pojmy a téměř všude se mluví o „vylepšování obrazu“. Zarážející je, že režisér Václav Vorlíček nebyl vůbec přizván k tomuto „vylepšování“ jeho filmu. „Řekli mi, že je to uděláno a že to půjde na Velikonoční pondělí do vysílání. Já se na to ale stejně dívat nebudu, protože to by se na to člověk musel dívat v kině na velkém plátně,“ reagoval Vorlíček.
Autoři článků na zpravodajských portálech si pletou pojmy „digitální restaurace“ a „remastering“. V mnoha vyjádřeních se objevuje označení „nová verze“ v souvislosti s pojmem „digitální restaurování“, což je proti etickému kodexu a zásadám restaurace díla. Je vidět, že autoři článků míchají pojmy a téměř všude se mluví o „vylepšování obrazu“.
Remastering filmu není ničím jiným, než předěláním původního originálu pro účely nového vydání díla. Vznikla tak nová verze díla bez souhlasu režiséra Václava Vorlíčka. Ukazuje se, jak je důležité vytvořit metodiky digitálního restaurování a zkoumat cesty k vytvoření „digitálně restaurovaného autorizátu“ (zkráceně DRA), který by měl garantovat kvalitu a autenticitu digitálních otisků původních analogových originálů kinematografických děl pro budoucí generace. Nový termín „AUTORIZÁT“ byl schválen dne 16.2. 2013 na Valném shromáždění v belgickém Mons všemi zástupci Evropské federace kameramanských asociací IMAGO, kde byla přijata Deklarace IMAGO o DRA.
DRA je právoplatným originálním zdrojem pro vytváření jakýchkoliv kopií pro různé druhy exploatace (digitální kino, televize, domácí video, web apod.). Pokud dojde k jakémukoliv užití digitalizovaného kinematografického díla (bez ohledu na formát distribuční kopie) z masteru, který nesplňuje kritéria stanovená Deklarací IMAGO o DRA, jedná se podle § 11 odst. 3 Zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, o neoprávněný zásah do osobnostních práv autora, jejichž ochrany se i po smrti autora smí domáhat také právnické osoby sdružující autory, nebo příslušný kolektivní správce.
Na digitální restaurování jsou vynakládány nemalé finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů a naší snahou je vytvořit takové metodiky, které povedou ke kvalitnímu a ekonomicky efektivnímu výsledku. Jak je vidět, stále probíhá digitalizace „nadivoko“ a bude to ještě dlouhá cesta, než se podaří prosadit a zavést postupy a pojistky pro digitální restaurování filmů tak, jak je to dnes běžné např. v oblasti restaurování výtvarných děl.
Asociace českých kameramanů – autorů filmové fotografie
26.4. 2014

ZÁKON
ze dne 7. dubna 2000
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Změna: 81/2005 Sb.
Změna: 61/2006 Sb.
Změna: 216/2006 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 168/2008 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb., 153/2010 Sb.
Změna: 424/2010 Sb.
Změna: 420/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 11
(3) Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil.
§ 12
(1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených tímto zákonem.
§ 21
(4) Vysíláním díla podle odstavce 1 je i zpřístupňování díla současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí, uskutečňuje-li je týž vysílatel.
§ 51
Omezení nabyvatele licence Nabyvatel nesmí upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, ledaže bylo sjednáno jinak, nebo jde-li o takovou úpravu či jinou změnu díla nebo jeho názvu, u které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil; ani v takovém případě nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název změnit, pokud si autor svolení vyhradil i pro tyto změny a nabyvateli je taková výhrada známa. To platí obdobně i při spojení díla s jiným dílem, jakož i při zařazení díla do díla souborného.
§ 56
(3) Nestanoví-li smlouva jinak, autor je oprávněn před vydáním díla v přiměřené lhůtě poskytnuté nabyvatelem provést drobné tvůrčí změny díla, pokud nevyvolají na straně nabyvatele potřebu vynaložení nepřiměřených nákladů nebo nezmění-li se jimi povaha díla, (autorská korektura).

PODEPSÁNO MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ S ASOCIACÍ FILMOVÝCH STŘIHAČŮ A STŘIHAČEK

Vážení kolegové a kolegyně,

s radostí Vám oznamujeme, že na Velký pátek 2014 podepsaly Asociace českých kameramanů s Asociací filmových střihačů a střihaček Memorandum o porozumění o AČK Deklaraci o DRA, která vychází z IMAGO Deklarace o DRA (Digitálně restaurovaném autorizátu).

Pokračovat ve čtení „PODEPSÁNO MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ S ASOCIACÍ FILMOVÝCH STŘIHAČŮ A STŘIHAČEK“

VÝZVA TOMÁŠE CHOURY

Milí kolegové,
jako dlouholetý člen prezidia naší asociace, jsem byl nedávno postaven před úkol znovelizovat naše stanovy podle nového občanského zákonníku. Při přípravě na schůzku jsem se mimo jiné dočetl cosi o spolku a spolkovém životě a v rámci své retrospektivy jsem zhodnotil, že vlastně nemáme základní spolkový život. Proto to pojďme napravit. Je to zcela jednoduché. Budu na Vás 30. dubna t.r. čekat od 18:00 cca do 20:00 v Marathon café, Černá 9, Praha 1, malá vizuální a orientační informace na http://www.marathoncafe.cz/. Mám toho pro Vás víc a tak ti, kdo neboudou každou středu zrovna točit a i ti co už jen vzpomínají, přijďte za mnou, dáme si pivo a poklábosíme, vyfotíme se, takový normální spolkový večer …
Těším se na Vás.
Tomáš Choura
PS: Sem berte svoje švenkry, ostřiče, asistenty, gefry, gripáky, osvětlovače nebo vlastně spíš všechny spřízněné duše a hlavně přijďte, abych tomu po pár dnech nemusel dát přezdívku „Spolek osamělého oka“ …
TcH

NAVÁZÁNA SPOLUPRÁCE S ASOCIACÍ STŘIHAČŮ

Asociace filmových střihačů a Asociace českých kameramanů navázaly spolupráci. V pondělí 31. 3. 2014 se sešli zástupci obou asociací, aby určili okruhy společných témat. Schůzka ukázala, ve kterých otázkách lze postupovat koordinovaně.

Asociace českých kameramanů uznává Asociaci filmových střihačů a střihaček jako partnerskou profesní autorskou organizaci, která sdružuje nejlepší střihače činné v České republice.