NFA OBCHÁZÍ DOHODU OD KULATÉHO STOLU

29. dubna 2016 proběhl na Ministerstvu kultury ČR uzavřený kulatý stůl pod vedením ministra Daniela Hermana na téma filmaři kritizované digitalizace. Pan ministr zde vyzval zúčastněné strany, které zastávají různé názory, ke zdrženlivosti. Spor o způsob digitalizace národního filmového fondu, rozpoutal Michal Bregant, generální ředitel NFA, nařčením českých filmových autorů, že mají pošetilý záměr vylepšovat své filmy a proto se nesmí účastnit v procesu digitalizace a restaurování svých filmů. Nedbal přitom skutečnosti, že ještě jako děkan FAMU sám pomáhal otevřít výzkumný projekt NAKI — Metodiky digitalizace národního filmového fondu, který problematiku digitálního restaurování řeší ustavením Expertní skupiny a odborného digitálního restaurátora.
Ministrovi Hermanovi se podařilo získat příslib zúčastněných stran — Národního filmového archivu (NFA), Státního fondu kinematografie (SFK), výzkumu Akademie múzických umění v Praze (NAKI AMU) i přítomných autorů — režisérů Jiřího Menzela a Petra Václava,že nebudou na sebe dále útočit na veřejnosti, ale budou se snažit o věcný dialog a hledání použitelného kompromisu a společné cesty. Za necelých 14. dnů po zavření dohody o neútočení byla tato ze strany NFA porušena!
Na půdě Akademie múzických umění v Praze došlo krátce po kulatém stolu ministra k opětovnému napadení projektu NAKI podáním podnětu historičky Heleny Bendové a experimentátora Erica Rosenzveiga, pedagogů katedry Centra audiovizuálních studií (CAS FAMU) na Akademický senát FAMU (AS FAMU) s vykonstruovaným obviněním, že výzkum NAKI pracuje údajně nevědecky a neeticky. Opakovaně zde zazněla pomluva, že kameramani údajně chtějí zneužít výzkumu NAKI k vlastnímu finančnímu obohacování. Student CAS a pracovník NFA, Matěj Strnad, vedoucí neúspěšné digitalizace z „norských fondů“, rovněž člen kulatého stolu ministra, na zasedání akademického senátu FAMU napadl CPA — Centrum poradenství a analytických služeb, vybudované v rámci projektu NAKI na AMU, když opakovaně zpochybňoval jeho zanesení do statutu Kabinetu obrazové techniky katedry kamery FAMU (KOT). Tam, kde podle projektu MK za 52 mil. korun, musí tato laboratoř být umístěna. Senát FAMU pod vlivem zpochybňujících argumentů NFA a za přítomnosti Michala Breganta přesto schválil Statut KOT a umístění laboratoře CPA, ale až na svém třetím zasedání. Projekt NAKI tím byl znovu zdržen, nemohl se po tuto dobu věnovat výzkumu, protože musel dlouhé týdny bojovat opět o svoji existenci.
NFA získaného času využil k rozpoutání sebeoslavné kampaně v médiích, kde na placených stránkách celostátních novin za veřejné peníze publikuje svá P.R. sdělení, oslavující práci, kterou výzkumný tým NAKI a odborníci z CPA opakovaně kritizovali za nekvalitu. Otázku, nakolik je možné z těchto prostředků takto masírovat veřejnost, nehodnotíme. Okolnosti konání uzavřené tzv. Tiskové konference NFA za účasti zástupců ministerstva financí dne 4. května 2016 v reprezentativních prostorách P.R. agentury 2media.cz v Pařížské ul. č.13 jen pro vybrané novináře a fanoušky NFA jsou zcela nestandardní. Zůstává též zápach z incidentu s nevpuštěním kameramana prof. Jaromíra Šofra na tuto tiskovou konferenci, když jej generální ředitel NFA Michal Bregant nechal pracovnicemi P.R. agentury vykázat, aby mu zabránil v účasti na tiskové konferenci. Přítomným spřáteleným novinářům — dokonce i pracovníkům médií veřejné služby ČTK a ČRo — naléval víno, nabízel opulentní občerstvení a rozdával „tašky s materiály“ a filmy s DVD.
Navíc Státní fond kinematografie opět odepřel režiséru Jiřímu Menzelovi možnost digitálně restaurovat jeho film Postřižiny metodou DRA i když ministr Daniel Herman vyjádřil ve svém dopise víru, že ředitelka SFK Helena Bezděk Fraňková vyjde tomuto požadavku vstříc. Režisér Menzel sehnal finanční prostředky na tuto digitalizaci sám, Státní fond by to nic nestálo. Nadace české bijáky jinak než metodou DRA film digitalizovat nechce a výzkumný projekt NAKI beze smlouvy o výzkumném ověřování certifikované metodiky poskytnout své výzkumné vzorky nemůže. SFK tím úmyslně chystá na NAKI past a diskriminuje autora filmu Postřižiny režiséra Jiřího Menzela.
Po tomto porušení dohody od kulatého stolu u ministra Hermana, ze strany NFA, se mění situace. Asociace českých kameramanů, která nebyla u kulatého stolu oficiálně účastna, byla požádána svým prezidentem prof. Markem Jíchou, který je vedoucím řešitelského týmu NAKI a který u kulatého stolu byl přítomen, o zdrženlivost a tuto se vším přemáháním dodržovala. Odborné posudky digitalizovaných filmů neuveřejňovala. Je na panu ministrovi kultury, aby řešil nedodržení dohod se svým podřízeným i mizernou digitalizaci. Povinnosti AČK jsou jinde a dohodami od kulatého stolu není obzvláště nyní nijak vázána.
Asociace českých kameramanů dlouhodobě upozorňuje odbornou veřejnost na porušování autorského zákona ČR, tím, že NFA vyrábí nové verze digitalizovaných filmů formou „negativního“ remasteringu prováděného neodborníky, pracovníky nebo spolupracovníky NFA, kteří nemají k restaurování potřebnou kvalifikaci. Restaurátoři NFA jsou lidé bez praxe v oboru a proto předávají odpovědnost za vzhled obrazu a charakter zvuku koloristům bez vzdělání a tzv. „zvukařům“ bez zkušeností. Například na zasedání AS FAMU dne 6.5. 2016 se objevila zpráva o tom, že tzv. restaurátorka NFA Tereza Frodlová absolvovala FAMU (katedru audiovizuálních studií CAS), diplomovou prací jejíž rozsah neodpovídá požadovanému minimálnímu rozsahu diplomové práce na FAMU. Vedoucím této diplomové práce byl Michal Bregant, ředitel NFA, a oponentem Helena Bendová, která podala podnět proti týmu výzkumníků NAKI na AS AMU a AS FAMU z důvodů porušení etických principů výzkumu (!!!). Tereza Frodlová dostala od Michala Berganta do ruky 12 nejlepších českých filmů a výsledek její práce je nám dobře znám. Nedostudovaný Matěj Strnad, který sedí u kulatého stolu a slibuje ministrovi spolupráci s filmovými autory, se ale záhy snaží znemožnit jeden ze základních výstupů projektu NAKI — vybudovaní nezávislého poradenského a analytického pracoviště AMU CPA. Kuriózní je, že sám Michal Bregant ve svém projektu k výběrovému řízení na post ředitele NFA, uvádí vybudování CPA na FAMU jako jeden ze svých cílů.
Asociace českých kameramanů vyzývá ministra kultury Daniela Hermana, kterému věří pro jeho upřímnou snahu zklidnit situaci a zahájit věcný dialog, aby pro svůj plánovaný Druhý kulatý stůl o digitalizaci, přizval konečně i všechny ostatní účastněné strany digitalizace, jako je Asociace českých kameramanů AČK, Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., Asociaci režisérů a scénáristů ARAS, Nadaci české bijáky, jakož i další v audiovizi působící spolky, kolektivní správce OOAS, OAZA a DILIA, i Českou televizi, která nedávno mj. neschválila technický stav NFA nabízené digitalizace filmu Adéla ještě nevečeřela. Prostředky ve výši 2 mil. korun, spotřebované NFA, v konkrétním případě vedly k technicky špatnému výsledku, který Česká televize odmítla přijmout k vysílání. Je nejvyšší čas provést kontrolu zpackané digitalizace v NFA a to technologickou i finanční, vyvodit patřičné důsledky a zjednat nápravu tam, kde je to ještě možné.
Opět voláme: PANE MINISTŘE ČESKÝ FILM VÁS PROSÍ O POMOC !!!