VÝPRAVA NA TMAVOU HVĚZDU – THE DARK STAR QUEST – JAN HANZAL

Vážení kolegové, přátelé,
rád bych Vás informoval o projektu „Výprava na Tmavou Hvězdu“, který chci po dlouhých přípravách začít prakticky realizovat v roce 2010. Během expedice, jdoucí po stopách historické výpravy z let 1465-1467, bych rád zachytil věci a místa, související s touto cestou, esence národních a oblastních kultur a co nejvíce z tisíců výtvorů lidského ducha a díla, vytvořeného jeho rukou. Základní informace o tomto projektu v češtině, angličtině, francouzštině, němčině a španělštině najdete na webových stránkách www.vypravanatmavouhvezdu.cz Oslovuji Vás jako celoživotní filmař, který chce na závěr své profesní kariéry zpracovat nádherný námět a naplnit přísloví „konec dobrý, všechno dobré“. Je mnoho lidí, kteří dosáhli díky mnohaleté praxi, profesním zkušenostem a životní moudrosti vrcholu tvůrčích schopností, svojí milovanou práci ještě dělat chtějí, ale fyzické síly, na rozdíl od duševních, jsou již za vrcholem. Pro ty, kteří jsou v podobné situaci a téma pro své finále ještě nenašli, nabízím možnost zúčastnit se podle vlastního uvážení tohoto projektu. Můžete se zúčastnit den, nebo měsíc, nebo až do konce a pomoci ukázat Vaše, nebo i jiné země a kultury vlastním pohledem, nebo uplatnit myšlenku, názor, zkušenost . To vše v klidu, v pohodě, v atmosféře vytvořené lidmi, které spojují stejné zájmy a hodnoty. Kolik nových setkání a zajímavých debat může vzniknout. Kolik krásných míst, zajímavých lidí, nových poznatků a neopakovatelných dnů může být zachyceno pro ty, kteří se již z různých důvodů nemohou na cesty vydat a stanou se tak alespoň virtuálními účastníky. Uvítám jakoukoliv formu účasti, podpory, nebo pomoci od kohokoliv, komu se tento záměr líbí. Budu vděčný za každou novou informaci, nebo nápad, který napomůže úspěšné realizaci. Pokud je někdo z Vás, nebo z Vašeho okolí stejný idealista, romantik a dobrodruh, jako já a chtěl by se zúčastnit tohoto projektu zásadním způsobem, nebo až do konce, budu rád, když se co nejdříve ozve. PS. Stydím se a velice toužím změnit to, že já osobně komunikuji dobře pouze česky a díky nedostatku času při přípravě a koordinaci projektu mám v současné době málo času, takže prosím kontakt psaný a nejlépe v angličtině a omlouvám se, že některé odpovědi budou možná se zpožděním. Na nápravě pracuji, ale vše je podmíněno možnostmi, které mám k dispozici.
Jan Hanzal — autor projektu
jan.hanzal.cinema@seznam.cz

Dear colleagues and friends,
I would like to enlighten you of my project „The Dark Star Quest“ or „From Bohemia to the End of the Earth“ which after very lengthy preparations I would like to finally begin in 2010. The inspiration for this project comes from ancient quest made by the delegation of the Czech king Jiri of Podebrady. The quest had important political and diplomatic purposes and can be also understood as the attempt to create united European community. The main goals of the expedition, following the steps of a historical quest from years 1465-1467, are to capture things and places linked to this quest; the essence of national and regional cultures and most of the thousands of creations of the human soul and the hand made goods. The essential information about my project can be found in Czech, English, French, German and Spanish at www.vypravanatmavouhvezdu.cz or www.darkstarquest.eu. I speak to you as a lifelong film producer whom wants to finalize his professional carrier by completing an incredible thesis and fulfill the proverbial „good ending, everything good“. There are many people that have thanks to the long years of practice, professional experience and life’s wisdom reached the peek of their creative challenge. They still practice their loved profession with their heart and soul, but the physical abilities of their lives have already passed the highest point. For those who can relate to this feeling and have not found the theme for their professional finale I offer to join this project to their abilities. You can be part for just a day, month or all the way to the end. Contribute your knowledge of your or other countries; relay your thoughts, opinions or personal experience to help this project along. All this will be done in peace and relaxed atmosphere created by people united by the same interests and values. Just think how many new meetings and interesting debates can come out of this. How many breathtaking places, fascinating people and new discoveries can be captured for the ones who for one reason or another cannot travel anymore? We can bring those people the virtual tour of their lifetime. I welcome any form of participation, support or help from anyone who fell in love with this idea. I will be grateful for any and all information or ideas that could help the successful realization of this beautiful project. If you know someone who is the same idealist, romantic and adventurer as me and wants to join me in my project in any way or all the way to the end, please contact me to your earliest convenience. P.S. I am embarrassed to admit that I can only communicate in Czech at this time, but I wish to change that one day. Due to the time running out in preparations for this project I only have very little time for communication. The best way to contact me is in a written form and in English. Ahead of the time I apologize if some replies will not be as timely as I would wish, but I will make all efforts to do my best with the resources available to me.
Jan Hanzal — The Author of the Project
jan.hanzal.cinema@seznam.cz