Zpráva z prezentace metodiky DRA na mezinárodním kameramanském summitu v Hollywoodu ICS ASC 2018

Asociace českých kameramanů se svojí delegací kameramanů složené z prezidenta A.Č.K. prof. Marka Jíchy, Antonia Riestry a Martina Preisse účastnila na Mezinárodním kameramanském Summitu 2018 pořádaném ve dnech 4.-7. června 2018 Americkou kameramanskou asociací ASC v Los Angeles. Účast na této konferenci byla vysoká a představila prestižní kameramanskou obec téměř z celého světa. Výměna názorů, profesních know-how a technologických vizí budoucího vývoje je pro kameramany vždy velmi důležitá, protože kreativní činnost tradičně přímo navazuje na technologický pokrok. ASC připravila opravdu bohatý program setkávání kameramanů s technologickými a výzkumnými odborníky světové úrovně, kteří představili nejnovější snímací a reprodukční trendy v kinematografii. Vedle toho, že se potvrdilo, že filmová surovina dále stojí pevně v nabídce pro natáčení fimů a je využívána s výraznými úspěchy (film Dunkirk, rež. Christopher Nolan, kam. Hoyte van Hoytema), digitální technologie se stále vyvíjí až do neuvěřitelných dimenzí (nový projekční led diodový systém SAMSUNG ONYX).

Asociace českých kameramanů na konferenci prezentovala výzkum digitalizace, který probíhal v Praze v letech 2013-2017 na Akademii múzických umění a byl završen certifikací sedmi metodik digitalizace národního filmového fondu pod názvem Digitálně restaurovaný autorizát – DRA. Byli jsme rádi za příležitost seznámit naše kolegy kameramany s výsledky tohoto výzkumu, který A.Č.K. dlouhodobě podporovala. AČK se soustředí na téma ochrany práv kameramanů při digitalizaci starých filmů. Ukázka, kterou prezentoval výsledky digitalizace podle metody DRA na své přednášce v sále ASC Clubhouse prof. Marek Jícha, předvedla digitalizovaný snímek Étienna- Julese Mareye Place de la Concorde, digitalizovaný ve 13K v rámci ověřování a aplikací metodik DRA do praxe.

Podrobná prezentace prof. Jíchy – PLACE DE LA CONCORDE – natočený cca 1894 a poprvé promítnutý 2017 v italské Bologni na festivalu Il Cinema Ritrovato

Původně nebyl tento záznam určen pro projekci, ale pouze pro výzkumné účely analýzy fázování pohybu, na kterých pracoval Étienne-Jules Marey se svojí chronofotografickou kamerou mezi léty 1888 až 1904. Po zdigitalizování Mareyova záběru v roce 2017, tedy více než 120 let později, je poprvé možné tento záznam promítnout na plátně. Originální negativ filmu, nasnímaný na černobílou hořlavou surovinu vyrobenou firmou Eastman Company se zachoval kompletní ve sbírkách Národního technického muzea v Praze.

Filmový snímek šíře 88mm a délky 19 metrů byl digitalizován v rozlišení 13K na skeneru Cruse v Národním památkovém ústavu v Praze. Svitek má 45 sekund, je nasnímaný frekvencí 12 obrázků za vteřinu, čítající celkem 545 okének o velikosti 31 x 88 mm. Obraz byl digitálně restaurován, ale nebyl retušován.

Účastníci prezentace A.Č.K. prof. Jíchy, mezi jinými i president IMAGO Paul René Roestad a sekretář IMAGO Loius Phillipe Capelle či britský kameraman Joe Dunton.

Negativ byl naskenován v Digitálním centru Národního památkového ústavu v Praze. Rekonstruován a stabilizován v postprodukci Animation People Prague. Digitálně restaurován v CPA Centru poradenství a analytických služeb, Akademie múzických umění v Praze. Restaurován digitálním restaurátorem prof. Markem Jíchou a expertní skupinou ve složení kameramanů Jaromír Šofr, Daniel Souček, Ivan Vít, Vidu Gunaratna a technologů Ladislav Bezděk a Zdeněk Stuchlík. Zadavatel práce byl za NTM Hynek Stříteský.

Vzorkovník DRA Place da la Concorde Étienne-Jules Marey
(1830-1904) Étienne-Jules Marey – Francouzský fyziolog a chronofotograf

Francouzský fyziolog a chronofotograf Étienne-Jules Marey se narodil v roce 1830 ve městě Beaune ve Francii. V roce 1849 odešel do Paříže, aby se zapsal na fakultu medicíny a studoval chirurgii a fyziologii. V roce 1859 se kvalifikoval jako lékař a založil v roce 1864 malou pařížskou laboratoř na 14 rue de l’Ancienne Comedie, kde studoval oběh krve a publikoval v roce 1868 Le Mouvement dans les fonctions de la vie. Od roku 1863 , Marey zdokonalil první poznatky jeho „methode graphique“, studoval pohyb pomocí záznamových nástrojů a grafů.

Použitím polygrafů, sfygmografů, dromografů a dalších myografů se mu podařilo analyzovat diagramy procházky člověka a koně, letu ptáků a hmyzu. Výsledky – publikované v La Machine Animale v roce 1873 – vzbudily velký zájem a vedly Lelanda Stanforda a Eadwearda Muybridge, aby prováděli své vlastní fotografické výzkumy pohybů koní. Na druhé straně vliv Muybridge a ostatních výzkumníků v Mareyho okruhu, včetně Alphonse Penauda, vedl fyziologa k tomu, aby také začal používat fotografii pro studium pohybu. Marey velice obdivoval výsledky Muybridge v Palo Alto, ale byl nespokojen s nedostatečnou přesností fotografií letu ptáků. V roce 1882 zdokonalil „fotografickou pušku“ inspirovanou 1874 „fotografickým revolverem“ astronoma Julese Janssena a schopnou za jednu sekundu nasnímat dvanáct expozic. V roce 1882 otevřel výzkumnou stanici Physiologique v Bois de Boulogne, financovánu městem Paříž, s Georgesem Demenÿm jako Mareyovým asistentem. Marey rychle opustil svou fotopušku a v roce 1882 vynalezl chronofotografickou kameru s pevnými deskami, vybavenou časovanou závěrkou. Tímto způsobem se mu podařilo kombinovat na jediném talíři několik po sobě jdoucích snímků. Pro usnadnění natáčení v různých pozicích byla kamera umístěna uvnitř velké dřevěné kabiny, která se pohybovala po kolejích. V letech 1882 až 1888 uskutečnil množství záznamů, včetně slavných „čísel geometriky“.

V roce 1888 Marey znovu vylepšil svůj vynález tím, že nahradil skleněnou desku dlouhým páskem citlivého papíru. První film „na papíře“, pořízený frekvencí 20 snímků za sekundu, byl ukázán (ale nebyl promítán) na Akademii věd dne 29. října 1888. Pás byl přerušovaně přemístěn do kamery pomocí elektromagnetu. O dva roky později Marey nahradil papírový proužek průhledným celuloidovým filmem o šířce 90 mm, dlouhém 1,20 metru. Tlaková deska imobilizovala fólii a pružina ji znovu spustila po uvolnění tlaku. Všechny kamery pro Mareyúv výzkum, byly založeny na principu, který jako první použil Marey: přerušovaný pohyb citlivého filmu za objektivem, statické momenty filmu odpovídající otevření uzávěru. Mezi roky 1890 a 1900 Marey (asistoval mu stále Demenÿ do roku 1894, poté Lucien Bull a Pierre Nogues) vyrobil značné množství pohybových filmových pásů s vysokou technickou a estetickou kvalitou – samotný Cinématheque Francaise vlastní 400 originálních negativů – včetně velmi krásných Autoportrétů Mareyho a Demenyho, nahrávka pohybu ruky a slavná padající kočka natočená v roce 1894. V tom roce obdržel výpověď Demenyho, který chtěl pokračovat v záznamech komerčním způsobem. V roce 1894 vydal Marey důležitou práci, Le Mouvement, která zaznamenala všechny jeho výzkumy. Měl značný vliv na všechny průkopnické vynálezce kina v devadesátých letech minulého století. Jeho díla, která byla šířena mezinárodním tiskem, byla silnou inspirací mimo jiné pro Thomase Edisona a Louise Lumièra. Marey je skutečný zakladatel kinematografické techniky. Zemřel v roce 1904. V jeho výzkumu pokračoval Bull a Nogues na Institutu Marey, kde provedli mikroskopické, rentgenové a vysokorychlostní analytické filmy.

Zdroj: Laurent Mannoni: Étienne-Jules Marey http://www.victorian-cinema.net/marey

Další zdroje:

http://old.amu.cz/cs/rekt_nov/svetova-premiera-digitalne-restaurovaneho-snimku-etienna-julese-mareye-place- de-la-concorde

http://old.amu.cz/cs/rekt_nov/ministerstvo-kultury-ceske-republiky-vydalo-dne-14.-9.-2017-certifikacni- osvedceni-sesti-metodik-digitalne-restaurovaneho-autorizatu-2013-dra

https://invenio.nusl.cz/search?ln=en&sc=1&p=4900_a%3A%27Metodiky+digitalizace+N%C3%A1rodn%C3%AD ho+filmov%C3%A9ho+fondu%27&f=&action_search=Search&c=Vysoko%C5%A1kolsk%C3%A9+kvalifika%C4% 8Dn%C3%AD+pr%C3%A1ce&c=Zpr%C3%A1vy&c=Autorsk%C3%A9+pr%C3%A1ce&c=Firemn%C3%AD+literat ura&c=Konferen%C4%8Dn%C3%AD+materi%C3%A1ly&c=Analytick%C3%A9++a+metodick%C3%A9+materi% C3%A1ly&c=Propaga%C4%8Dn%C3%AD++materi%C3%A1ly

https://www.ceskam.cz/cz/novinky/svetova-premiera-smimku-etienna-julese-mareye

Děkujeme ASC za uspořádání této skvělé platformy svobodné výměny názorů prostřednictvím Mezinárodního kameramanského summitu ICS 2018.