Druhá interpelace 2018 na ministra kultury ČR. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás s interpelací ve věci zamezení nedobrého hospodaření se státními prostředky v rámci digitalizace významných českých filmů. Žádáme o nápravu v případech, kdy k takovému plýtvání dochází.

Po úspěšném dokončení vývoje certifikovaných metodik digitálního restaurování filmů nazvaných souhrnně Digitálně Restaurovaný Autorizát (DRA), kdy tyto certifikované metodiky získaly v piném rozsahu Osvědčení odboru výzkumu a vývoje Ministerstva kultury České republiky a byly rovněž mezinárodně certifikovány Českou společností pro jakost, z.s., bohužel dochází ze strany ministerstva kultury k jejich záměrnému utajování.

Žádáme, abyste, jako ministr kultury České republiky, zakročil a pomohl prosadit využívání těchto kvalitních metodik, které již byly v pěti případech úspěšně použity. Autoři filmů Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou, Ostře sledované vlaky a Postřižiny, tedy režisér Jiří Menzel a kameraman Jaromír Šofr si přejí, aby jejich filmy, které byly digitalizovány podle této certifikované metodiky DRA, byly opatřeny titulkem o tomto faktu. Státní fond kinematografie, potažmo tedy Ministerstvo kultury České republiky této digitalizaci z nepochopitelných důvodů brání. Z jejich nařízení nesmí být fakt o DRA v titulcích filmů a ani v restaurátorské zprávě uveden se zdůvodněním, že nebyla objednána. Film Postřižiny, byl dokonce vyroben přímo podle etalonového vzorkovníku DRA, vytvořeného jako výstup výše zmíněných certifikovaných metodik DRA.

Jak je prosím možné, že Ministerstvo kultury ČR vynakládá obrovské finanční prostředky na vznik certifikovaných metodik DRA (52mil. Kč) a potom stejné ministerstvo prostřednictvím vedení Státního fondu kinematografie tyto metodiky nepřipouští k použití? Nejde o neomluvitelné plýtvání státními i soukromými finančními prostředky? Diváci, tedy daňoví poplatníci, čekají dlouhé roky na to, aby mohli vidět zrestaurované filmy Jiřího Menzela. Rovněž tak celý svět, který bere tyto filmy jako rodinné zlato české kultury. Takový účelový postup je újmou autorů J. Menzela a J. Šofra a všech ostatních. Metoda DRA byla vyvinuta k zachování původní kvality obrazu a zvuku a tato její schopnost byla prokázána. Prosím Vás tedy o její odtajnění.

Autorizované digitální restaurování filmového díla (DRA) je opakem nemetodické vulgární digitalizace téhož, při které se procesní neodborností původní vzhled filmů neuchovává a vložené finanční prostředky se proto znehodnocují.

Prosíme, aby filmy Ostře sledované vlaky, Na samotě u lesa, Báječní muži s klikou a Postřižiny byly označeny v titulcích větou dle certifikované metodiky DRA: Tento film byl digitálně restaurován v roce 2018 metodou Digitálně restaurovaného autorizátu DRA + uvedením jména digitálního restaurátora a jeho expertní skupiny, jak je to při všech odborně provedených digitalizacích a restaurování ve světě běžné.

Prof. MgA. Jaromír Šofr
kameraman
v právním zastoupení režiséra Jiřího Menzela