UNAVENI Z ARCHIVNÍ MOCI

Členy výzkumného týmu NAKI příjemně překvapilo, když se dozvěděli, že Kancelář Kreativní Evropa — MEDIA spolu s Národním filmovým archivem (NFA) pořádají 26.5.2015 v Městské knihovně v Praze setkání význačných osobností evropského archivnictví pod názvem Seminář Archivní film dnes a že k účasti na této konferenci jsou zváni i zástupci tuzemského výzkumného projektu NAKI zabývajícího se digitalizací národního filmového fondu, který řeší AMU ve spolupráci s širokým týmem odborníků Z ČVUT a dalšími externími spolupracovníky. Neprodleně podali přihlášku s anotací příspěvku na téma Systém posouzení obrazových rozdílů v digitální kinematografii, týkající se kvality zpřístupňování digitálního obrazu pořízeného ze starých archivních filmů.

Jak nepříjemné bylo překvapení vzápětí, když se ukázalo, že takové vystoupení na mezinárodní konferenci pořádané v Praze není žádoucí. Odborníci řešitelského týmu tedy navštívili seminář jako pouzí pozorovatelé a čekali, co jim evropští lídři filmového archivnictví přinesou, jaké pozitivní příklady z praxe představí, co dalšího budou s českou odbornou obcí sdílet. Očekávali, že se dozví něco konkrétního o koncepcích digitalizace v dalších evropských zemích a o řešení tohoto ožehavého problému v kinematografii.
Prvotní zklamání pramenící z dodatečného odmítnutí účasti českých expertů v panelu, které organizátoři zdůvodnili poskytnutím většího prostoru zahraničním účastníkům, (na prezentování domácího výzkumu týkajícího se tématu konference a o výměnu zkušeností zájem neměli), bylo na místě samém vystřídáno málo povzbudivým zjištěním, že naprostá většina panelistů akcentuje zejména poněkud sebestředné motivy, kuriozity z fungování jejich domovských institucí, nebo téma konečného zpřístupnění – předvádění výsledků digitalizace navenek. Na téma metod jak digitalizovat, abychom dospěli k optimálním výsledkům se nedostalo. Příspěvky zahraničních hostů pro domácí publikum tak značně ztratily na atraktivnosti. Snad některé z nich budou vhodnou inspirací do budoucna, ale tak daleko ještě nejsme. Nás teď mnohem akutněji trápí zcela jiné problémy.Jako zarážející se jevil poněkud elitářský přístup některých panelistů, když jsme slyšeli o pouze selektivním zpřístupňování archivních filmů v rámci kurátorského výběru, jak se o tom zmínil např. Alejandro Bachmann, z Österreichisches Fimlmuseum. Přesto i od něj zaznělo přinejmenším uznání, že filmy je třeba ukazovat jako svébytné umělecké artefakty, že kinematografie je víc než pouhé obrázky a že koneckonců velice komplexní audiovizuální díla nesou především autorská poselství. Proti tomu teze italské reprezentantky (Luisa Comencini, Fondazione Cineteca Italiana) o údajném nynějším otevření „útrob“ tamního archivu (…, aby se veřejnost mohla podívat, jak se vše dělá…) v jejím, jinak naprosto obecném a povrchním vystoupení, byly celkem povzbudivé. Kéž by si její teze o otevřenosti archivů naše národní filmová archivní instituce vzala k srdci.

Osvěžujícím dojmem v dopoledním bloku, mezi teoretizujícími úvahami o kurátorském přístupu ke zpřístupňování filmů, působilo alespoň vystoupení praktika Macieje Molewskeho (all DOTS Polsko, dříve ředitel Cyfrowe Repozytorium Filmowe), pod jehož organizačním vedením se v uplynulých letech restaurovala značná část filmového dědictví našich severních sousedů. Snad z mozaiky jeho varovných postřehů byla přítomnými dostatečně zaznamenána zásadní sdělení, že bez účasti filmařů nelze filmy úspěšně restaurovat. Restaurování bez autorského i technologicky poučeného dohledu končí divokou interpretací a nízkou kvalitou digitalizace! I v soukromém rozhovoru po jeho panelovém vystoupení pan Molewski znovu potvrdil, že bez spoluúčasti původních tvůrců-filmařů, si dosažení autenticity digitalizovaného filmového díla nedovede vůbec představit.
Z premisy, že k opětovnému pozdvižení archivního materiálu na úroveň atraktivního kinematografického představení je jeho kvalifikované restaurování nezbytné, přitom vycházeli i ostatní panelisté celkem automaticky. Zcela konkrétně mj. Malgorzata Tusk ve svém jinak poněkud excentrickém vystoupení, které v závěru utopila rozvíjením poměrně marginálních podrobností o multimediálně vybaveném prezentačním vozidle – jakémsi polském „Zemáku“.

Jinak bohužel z pohledu odborníků na digitalizaci nelze říci, že by v dalších dvou blocích v průběhu dne zaznělo něco zajímavého a zaznamenáníhodného. Vesměs přetrvávalo stýskání si na finanční nepořádek, meze projektového rozpočtování na úkor koncepčně strukturálního a dlouhodobého přístupu, nekoncepčnost, nejednotnost vizí a jejich řešení na půdě evropských archivů, které údajně přistupují k problémům každý podle svého. V rámci převládajícího diskursu (zpřístupňování archivních filmů) samotná cesta, jak staré filmy z archivů přivést zpět k divákům, nebyla v mnoha příspěvcích kloudně anebo raději vůbec prezentována. Slyšeli jsme občas chlubení se úzce vymezenými úspěchy jakýchsi pokusů, nebo stýskání si z vytracené počáteční energie jednotlivě vzniklých projektů, kterým po čase došly peníze, a proto se jejich pokračování již nerealizovalo. Nechyběly ani prezentace, které se tématu semináře týkaly jen velmi vzdáleně.

Tým řešitelů projektu NAKI AMU + foto Martin Vadas