REZOLUCE OOA-S K DIGITALIZACI STARŠÍCH ČESKÝCH FILMŮ

Rezoluce OOA-S z 26.5.2015 K digitalizaci starších českých filmů

Valné shromáždění OOA-S, jakožto nejvyšší spolkový orgán Ochranné organizace autorské — Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., přijalo na svém řádném zasedání dne 26.5.2015 rezoluci:

Činní tvůrci a nositelé autorských práv sdružení v OOA-S vyjadřují jednoznačnou podporu svým kolegům – autorům výtvarné složky audiovizuálních děl v jejich úsilí o kvalitní digitalizaci národního filmového dědictví podle jasné metodiky, za účasti odborníků a postupem lege artis. Zejména velmi důrazně vyzývají, aby byla respektována morální práva autorů a chráněna integrita jejich děl před nekvalitními zásahy a postupy.

Doprovodné prohlášení k Rezoluci OOA-S z 26.52015 kdigitalizaci starších českých filmů
Na řádném zasedání Valného shromáždění OOA-S dne 26.5.2015 důrazně zazněly varovné hlasy nejen z řad audiovizuálních tvůrců, ale překvapivě i většího množství klasických výtvarníků a restaurátorů, vyjadřující se na podkladě osobních zkušeností k problematice digitalizace kulturního dědictví a speciálně zejména k digitalizaci starších českých filmů organizované státními institucemi:

Naši kolegové a námi zastupovaní autoři činní v oblasti audiovize (to jsou zejména kameramani, filmoví architekti, kostýmní výtvarníci, střihači, autoři animované tvorby, filmoví výtvarníci a další filmoví tvůrci oboru výtvarného) již několik měsíců řeší akutní problémy při probíhající digitalizaci záznamů jejich děl. Mimořádně závažným způsobem jsou porušována jejich osobnostní (morální) autorská práva, neboť opakovaně ve větším množství případů je prováděna nekvalitní digitalizace filmů, bez vědomí a bez účasti autorů. Nyní jsou tato díla na veřejnosti prezentována pod jejich jmény, avšak v pozměněné podobě.
Celá situace nastala v souvislosti s digitalizací a s potřebou restaurování vybraných starších českých filmů (v zájmu jejich zachování jakožto kulturního dědictví), kdy

a) na jednu stranu Národní filmový archiv (držitel historických originálních nosičů starších filmových děl) z veřejných prostředků provádí (resp. objednává u externích firem, vzešlých z pochyby vzbuzujících výběrových řízení) dle našeho názoru bezkoncepční digitalizaci v nedostatečné kvalitě (bez respektování jednotných odborných kritérií, bez účasti původních tvůrců nebo alespoň erudovaných zástupců odborné sféry, bez správně nastavených barevných obrazových korekcí, s újmou na umělecké kvalitě díla, v některých případech dokonce s podstatnou újmou obsahovou pozměňující srozumitelnost a význam filmu, což vše lze kvalifikovat jako neschválené zásahy do integrity, pozměňování díla a poškozování dobrého jména autorů),

b) na druhou stranu, když se autorům podaří obstarat grantové, nadační či vlastní prostředky na provedení kvalitní digitalizace, k obecnému prospěchu, odmítají jim příslušné instituce poskytnout součinnost a vydat podkladové archivní materiály (zejm. negativy ke skenování) a takovéto kvalitní digitalizaci za účasti autorů či jimi pověřených odborníků se brání.

Tato věc — ignorování a obcházení morálních autorských práv k výtvorům, do nichž vkládáme všechen svůj um a jejichž uchování v původní nezkreslené podobě je záležitostí naší profesní cti — se nás, aktivních tvůrců oboru výtvarného a architektonického, dotýká! Dnes je dehonestována práce některých našich kolegů v nejbližším okolí a zítra mohou být neodbornými zásahy podobně dotčena díla nás všech.

Zcela jednoznačně chceme vyjádřit, že každý autor by se cítil dotčen, kdyby viděl, jak někdo neodborně poškozuje jeho uměleckou tvorbu. A proto rozumíme, že se naši kolegové brání. Zcela jednoznačně také chápeme oprávněný požadavek, že by měla existovat certifikovaná objektivní pravidla (tj. metodiky, odborné postupy lege artis, jak správně digitalizovat a v jaké kvalitě má být podáván výstup), jimiž se mají řídit především státní instituce (Státní fond kinematografie, Národní filmový archiv), ale i soukromé osoby zúčastněné na digitalizaci. Ostatně je s podivem, že právě zodpovědné státní instituce neiniciovaly a nedokončily nejprve takováto objektivní korektní kritéria/metodiky a raději rovnou i bez nich zadávají veřejné zakázky! Oceňujeme, že alespoň na akademické půdě vzniká s podporou Ministerstva kultury neutrální metodika v projektu NAKI (v týmu řešitelů FAMU a ČVUT pod vedením Prof. MgA. Marka Jíchy, prezidenta A.Č.K.) a tento projekt má naši důvěru.

Jestliže tedy (v našem spolku sdružení a zastupovaní) audiovizuální tvůrci nyní věnují velké úsilí principiálnímu boji o prosazení kvalitní metodiky digitalizace a restaurování starších českých filmů, (vědomi si závažnosti dopadů na všechny nositele autorských práv) vyjadřujeme této jejich snaze veškeré sympatie. Svoji solidaritu navenek vyjadřujeme následující rezolucí:

Činní tvůrci a nositelé autorských práv sdružení v OOA-S vyjadřují jednoznačnou podporu svým kolegům – autorům výtvarné složky audiovizuálních děl v jejich úsilí o kvalitní digitalizaci národního filmového dědictví podle jasné metodiky, za účasti odborníků a postupem lege artis. Zejména velmi důrazně vyzývají, aby byla respektována morální práva autorů a chráněna integrita jejich děl před nekvalitními zásahy a postupy.

http://www.ooas.cz/pro-autory/a3117.html

V Praze dne 26.5.2015