Panelová diskuse – klolektivní vyjednávání o autorských právech

V pátek 15. 7. 2022 se prezident AČK prof. Marek Jícha a člen prezídia AČK Vidu Gunaratna zúčastnili na půdě Národního muzea panelové diskuse Collective bargaining in copyright (Kolektivní vyjednávání o autorských právech) pořádanou MKČR v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Foto: Marek Jícha

Úvodem Ida Dojčinović (Evropská komise) stručně představila Směrnici EU o autorském právu (EU Copyright directive) a především článek 18 o kolektivním vyjednávání. Aktuálně tuto směrnici přijalo 14 členských států do svých národních zákonů a očekává se, že se tento počet bude postupně zvyšovat. Česká republika zatím mezi těchto 14 států nepatří.

Směrnice je výsledkem kompromisu mezi flexibilitou a snahou příliš regulovat prostředí autorské tvorby. Od národních států se proto očekává, že směrnici nepřevezmou beze změn do národních legislativ, ale že s ní budou pracovat a zapracují ji do národních legislativ tak, aby vyhovovala místním podmínkám. Jako příklad uvedla Ida Dojčinović možnost uplatnit různé mechanismy pamatované ve směrnici v různých odvětvích. To co např. může být ideální pro audiovizi nemusí nutně vyhovovat vydavatelům, apod. Vzniká tedy velká příležitost narovnat pracovně-právní podmínky v audiovizi v ČR.

Zmíněný článek 18 mj. dává autorům právo k tomu, aby věděli, jak se jejich dílo bude licencovat a využívat. Zároveň jim dává právo licenční smlouvu vypovědět, pokud jejich dílo nebude v přijatelné době šířené a tím využívané.

Foto: Marek Jícha

Panelistky Šárka Benešová a Romana Skácelová (ÚHOS) zmínily možnost posunu právního postavení živnostníků s přijetím směrnice ze současného postavení podnikatele do postavení zaměstnance.

Následovaly prezentace panelistů: Cécile Despringre (SAA), Jérémie Kessler (CNC, Francie), Max Rumney (PACT, Spojené království), Gregor Štibernik (AIPA/AEPO-ARTIS, Slovinsko) a Ahti Vänttinen, (FIM, Finsko). Všichni představili své národní zvyklosti na poli kolektivního vyjednávání a kolektivní správy v historickém kontextu.

Na konferenci dostala pozvánku z domácích kolektivních správců audiovize, poněkud překvapivě, jen Dilia. OOA-S a OAZA pozvání nedostali.