OOA-S ZŘÍDILA EXPERTNÍ SKUPINU PRO DIGITALIZACI FILMŮ

Posláním OOA-S je ochrana práv autorů k uměleckým dílům a ochrana těchto děl. Specifickým úkolem každého kolektivního správce svěřeným ze zákona je dbát, zda s autorskoprávně chráněnými díly v jeho gesci není nakládáno způsobem snižujícím hodnotu díla. OOA-S se v minulosti již podrobně věnovala a mnohokráte ústy svých výkonných orgánů, jakož i plénem umělecké obce na celostátních členských shromážděních vyjadřovala k problematice digitalizace audiovizuálních děl spadajících do fondu národního filmového dědictví. Prohlášení celostátní výtvarné obce mají vždy značnou váhu, neboť zde nejde jen o nějaké intuitivně pociťované laické sympatie a už vůbec naprosto nejde o mocenské, politické nebo finanční motivace, ale podává se zde agregovaný postoj velkého množství odborníků, kteří se dennodenně ve své praxi zabývají činnostmi spojenými s vizuálním uměním, estetikou, technickou realizací výtvarných záměrů, restaurováním starého umění, kteří mají vycvičenu vnímavost k uměleckým záměrům vkládaným jako nehmotná podstata do hmatatelných uměleckých artefaktů a kteří mají zkušenosti i s korektními odbornými, řemeslnými ale i právními postupy práce při restaurování nebo tvůrčím zpracování cizích předloh. Se zájmem systematicky působit v oblasti filmové digitalizace na obranu autorů, na zachování kvality, umělecké úrovně a sdělitelnosti výpovědí původních uměleckých záměrů filmových tvůrců, OOA-S zřizuje Expertní skupinu pro záležitosti digitalizace a uměleckého restaurování filmových děl.