HISTORICKÁ OSTUDA HISTORIKOVA

OTEVŘENÝ DOPIS RENOMOVANÝCH FILMOVÝCH REŽISÉRŮ ZE DNE 11. ledna 2016

V Praze dne 11. ledna 2016
Vážený pane předsedo vlády,
vážený pane ministře kultury,
vážení členové vlády,
vážení spoluobčané České republiky,
obracíme se na Vás jako tvůrci českých hraných a dokumentárních filmů, protože nám není lhostejná budoucnost české kultury a kinematografie jako její součásti. Jsme nanejvýš znepokojeni současnými postupy Národního filmového archivu (NFA), pod vedením jeho generálního ředitele PhDr. Michala Breganta. Tyto postupy jsou mj. vzorem neprůhlednosti zadávání veřejných zakázek v oboru digitalizace národního filmového odkazu.
NFA má ve své správě archiválie českých filmů. Z této pozice NFA pod vedením PhDr. Michala Breganta v důsledku svých rozhodnutí poškozuje umělecká filmová díla tím, že je distribuuje v českých a zřejmě i zahraničních kinodistribucích v primitivně digitalizované formě, která je zcela nepřijatelná pro jejich autory. Jak to dělá: NFA vyrábí digitální média pro kinoprojekce (DCP), ze starých nebo jinak levně a nekvalitně pořízených HD videopřepisů, které — to je třeba zdůraznit — vznikaly bez účasti, kontroly a souhlasu autorů filmů. Tyto zmetky přímo poškozují autory filmů a budou v nejbližší budoucnosti k nepotřebě, protože nemohou počítat ani se zájmem České televize. NFA tak poškozuje povědomí současné generace diváků o původním vzhledu filmových děl. Zcela zásadně takto vadné prezentace našich filmů odmítáme.
PhDr. Michal Bregant stál u zahájení výzkumného projektu NAKI – DF13P01OVV06 a sám svými nesčetnými podpisy potvrzoval jeho program, smysluplnost a potřebnost kvalitní restaurované digitalizace 4K za účasti expertních autorských skupin. Sám se stal spoluřešitelem tohoto projektu, ale nedlouho po získání postu ředitele NFA však svůj názor změnil formulací, že je to „blbost“, čili bez udání logických důvodů. Proč generální ředitel NFA otočil o 180° své mnohými podpisy deklarované názory na projekt s rozpočtem 52 milionů korun? Proč začal naopak podporovat digitalizaci nekvalitní? Na tuto otázku PhDr. Michal Bregant dodnes nedokázal rozumně odpovědět. Dokonce v případech, kdy financování vynikajícího díla je finančně garantováno nadací České bijáky a soukromou osobou, a samozřejmě se souhlasem jeho autorů, M. Bregant neposkytne originální negativ díla, který je pro kvalitní restaurování nepostradatelný. Dokonce ani tvůrci filmových děl, z nichž někteří se na projektu kvalitního restaurování NAKI přímo podílejí, nemají ke svým dílům přístup, a navíc NFA vedený M. Bregantem s nimi při nakládání s těmito díly ani nejedná. I tyto skutečnosti jsou vizitkou nekompetentnosti jeho osoby a jeho bezskrupulózního jednání.
Expertně ověřená nekvalita digitálních výrobků produkovaných Národním filmovým archivem není slučitelná s pojmem i programem digitálního restaurování filmového kulturního dědictví naší země a samozřejmě není omluvitelná ani proklamacemi o nutnosti „zpřístupňování“ těchto děl veřejnosti rychle a ekonomicky. Zrada autorských práv výrobou neautorizovaných rozmnoženin DCP filmů nesmí být výsadou žádné státní kulturní instituce, tedy ani Národního filmového archivu. Hanebné ignorování vztahu autora k dílu, mocenské ignorování jeho zájmu o kvalitu následného předvádění díla, je znovu a znovu v praxi dokládáno. Lokální, tedy národní sídlo proti-autorské mafie, představuje, po propuštění některých expertů archivu, nově orientovaný NFA. To se děje za podpory archivářských sdružení na území EU, jmenovitě působením jejich předsedy pana Nicolo Mazzantiho, jehož protiautorský postoj slouží PhDr. M. Bregantovi jako hlavní opora.
Nicolo Mazzanti prostřednictvím PhDr. Michala Breganta usiluje o okamžité odstoupení NFA od výzkumného projektu národní kulturní identity, aby tím, že nabízí naše národní bohatství k digitalizaci cizím firmám, napomáhal jejich obohacování. Jedná se o neprůhledné zakázky a rozesílání archiválií do států EU, zahájené ředitelem NFA Bregantem. Za Norské fondy „zvítězila“ digitalizace Trnkových „Starých pověstí českých“, a to v zastaralé technické úrovni, realizovaná v Maďarsku. Do dnešních dnů pokročila tato neautorizovaná výroba o další významné tituly. Odsuzujeme tyto způsoby zakázek znemožňující kvalitativní kontrolu.
Nesouhlasíme s odklonem NFA od národních kulturních zájmů směrem k lobbistickým evropským strukturám. Tyto tendence podkopávají základy národní kulturní identity. Neodborná činnost NFA navíc vnáší do české kulturní a filmové oblasti nepřijatelné lobbistické napětí. Autoři filmových děl a jejich dědicové jsou těmito postupy zděšeni a setrvávají v obavách o další existenci filmové kultury.
Přitom je třeba znovu opakovat, že projekt kvalitního autorizovaného digitálního restaurování národního filmového fondu existuje, byl podpořen grantem ministerstva kultury a jeho ověřování dospělo již k závěrečné etapě certifikací. Bez ohledu na tuto skutečnost ovšem pan Mazzanti, očividně na základě podkladů od Michala Breganta, zaslal Mgr. Danielu Hermanovi, ministrovi kultury ČR, výhružný dopis. Obsahoval hrozbu, že nezruší-li ministerstvo kultury výzkumný projekt AMU „NAKI“, vyvíjející metodiku kvalitního autorizovaného digitálního restaurování národního filmového fondu, uvede pan Mazzanti filmové organizace v České republice do izolace u evropských autorit:
„budeme nuceni usilovat o zásah evropských orgánů… všechny filmové instituce se v rámci archivářské komunity ocitnou v izolaci a nebude vůbec možná žádná další spolupráce…“
Řešitelé projektu NAKI z řad profesorů AMU , kteří jsou pověřeni stanovením metodiky kvalitního, tedy autorizovatelného restaurování filmů ze zlatého fondu naší národní kinematografie, jsou účelově dehonestováni lživými „argumenty“. Překáží totiž byznysu pánů Mazzantiho a Breganta.
Generální ředitel NFA, PhDr. Michal Bregant, dnes dokonce člen výkonného výboru ACE, federace některých evropských archivů, jedná, jako by za své skutky nebyl nikomu odpovědný, a fakticky tím dokládá svůj nezájem o zachování kinematografického národního dědictví pro budoucnost, nemluvě o jednoznačném zmaru státních finančních prostředků.