DOPIS PREZIDENTA AČK PANU MINISTROVI KULTURY ČR 18.3.2008

V Praze dne 18. března 2008
Vážený pane ministře,
Asociace českých kameramanů Vás žádá o pomoc při uplatňování svých autorských práv ve vztahu k veřejné prezentaci filmových děl.
Technická kvalita kinoprojekcí u hraných celovečerních filmů dnes neodpovídá celosvětovým standardům. Československé státní normy byly zrušeny, avšak to neznamená, že neplatí mezinárodní standardy, které by měly být dodržovány. Nejen nově vzniklé kinosály v supermarketových multiplexech, ale také původní nově rekonstruovaná kina porušují tyto technologické standardy filmové projekce. Důvodem je argument finančního zisku, který nebere ohled na samou podstatu projekce hraného celovečerního filmu jako uměleckého autorského díla vyžadujícího korektní projekci. Finanční zisk se projevuje jako nemístné šetření nebo neochota přizpůsobit platné standardy kinoprojekcí stavebním plánům. Jde o nákup a neodbornou kompletaci kinotechniky formou nezpůsobilých levných konfigurací filmových projektorů s podžhavenými nebo poddimenzovanými projekčními světelnými zdroji, projektorů osazených nesprávnými objektivy. Dochází ke konstrukcím a architektonickým řešením multiplexových sálů nikoliv dle norem a standardů kinoprojekcí, ale dle požadavků investorů, jak umístit co největší počet minisálů i obřích sálů do jednoho účelového prostoru v supermarketovém komplexu.
Všechny tyto nesprávné postupy vedou k devastaci a likvidaci projekce uměleckých filmů, k porušování autorských práv režisérů a kameramanů těchto filmů a k destrukci vnímání světa prezentovaného filmem hlavně u mladého diváka. Proč se dnes zavádí ve školství předmět, jak vnímat audiovizuální kulturu, když ji nejsme schopni v praxi realizovat? Obří přehnané rozměry podsvíceného a neostrého obrazu s jiným poměrem stran plátna než standardním se dají srovnat například se situací, kdy by někdo odřízl z Rembrandtova obrazu z každé strany jeho část a takovýto obraz vystavil potmě ve sklepních prostorách bez náležitého osvětlení. Za takovouto expozici by následně požadoval vstupné.
Dalším v poslední době vzniklým problémem je digitalizace filmů. S vědomím, že v současné době neexistuje relevantní digitální archivační médium, tvrdíme, že digitalizace, či jakékoliv digitální restaurování filmů za účelem záchrany filmů nemá prostě smysl a je pouhou účelovou záminkou digitalizačních firem v tlaku na Národní filmový archív, aby poskytl pro takovýto účel obrazové originály. Film na originálním negativu vydrží v neporušené podobě za kvalitních archivačních podmínek až několik století. Adekvátní digitální média, která pojmou stejnou kvalitu obrazu a délku filmu, mají jen relativně krátkou životnost.
My, profesionální kameramani, Vás, pane ministře, žádáme o pomoc. Je potřeba veřejně pojmenovat problém, kterým je nedodržování autorského zákona a poškozování uměleckého díla technicky nekvalitními prezentacemi. Asociace českých kameramanů si je plně vědoma, že kameraman jako autor obrazové složky audiovizuálního díla nárokuje zcela právem odpovídající prezentaci své práce a svého tvůrčího záměru.
V poslední době dochází ze strany některých provozovatelů kin a společností zaměřených na přepisy kinematografických děl k výrazné degradaci práce kameramana a tím vlastně i jeho autorských práv. Proto se prezidium A.Č.K. rozhodlo doporučit Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, odboru médií a audiovize Ministerstva kultury ČR, tato opatření:
1. Provozovatelé kin žádající Fond na podporu a rozvoj české kinematografie o dotaci na zlepšení vybavení kina by byli povinni současně se žádostí předložit technické osvědčení, vydané organizací (například Kinotechnikou), kterou určí Ministerstvo kultury ČR. Toto osvědčení by potvrzovalo, že parametry promítaného obrazu odpovídají standardu ANSI/SMPTE 196M-1995 revidovaného v roce 2003 (SMPTE 196M-2003), ANSI/SMPTE 195-1993. V případě, že by provozovatelé kina žádali Fond o příspěvek na obnovu promítacího zařízení, byli by povinni stejné osvědčení předložit po instalaci nového zařízení.
2. Digitální přepisy by měly odpovídat svou kvalitou a parametry vzorové (premiérové) kopii filmu, která byla vyrobena podle požadavků tvůrců, a to zejména podle zadání kameramana. A.Č.K. proto doporučuje, aby byly české filmy skenovány z duplikačního pozitivu, jehož předností je tonální vyrovnání obrazu, a tím je v podstatě zajištěna kvalita odpovídající požadavkům původních autorů. To znamená, že by digitální kopie (kromě ryze technických úprav – odstranění případných rýh a nečistot) odpovídala kvalitou i formátem obrazu plně představám původních tvůrců filmového díla. Jakékoliv „vylepšování“ obrazu zásadně odmítáme. Pro splnění těchto požadavků doporučujeme účast kameramana přepisovaného filmu nebo kameramana doporučeného Asociací českých kameramanů a zástupce Národního filmového archívu na digitalizaci filmu.

Josef Hanuš Jiří Myslík Marek Jícha
prezident A.Č.K. viceprezident A.Č.K. člen Prezídia A.Č.K.

Vážený pan Mgr. Václav Jehlička
ministr kultury ČR
Maltézské náměstí 1 118 11 Praha 1

Na vědomí: Helena Fraňková
ředitelka odboru médií a audiovize MK ČR

Kateřina Besserová
vedoucí oddělení kinematografie MK ČR

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj kinematografie