ZPRÁVA OOA-S K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

Vážená autorko, Vážený autore, Vážení dědicové a jiní nositelé autorských práv,
před poslaneckými volbami jsme pro Vás připravili výběr z programů jednotlivých významných politických stran a hnutí, které mají šanci podle průzkumů překročit 5% hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny PČR.

Kulturní politika a ochrana duševního vlastnictví je pro autory a jiné nositele autorských práv velmi významnou částí programů kandidujících stran. Určuje, jaká míra ochrany a zájmu o duševní vlastnictví bude na čtyři roky prolínat legislativní aktivitou a veřejnou správou vůbec.

Z našeho srovnání vyplynulo, že největší rozsah a významnou míru ochrany autorskému právu věnuje hnutí Starostové a nezávislí. Plně respektují ochranu duševního vlastnictví, kterou nechtějí nikterak oslabovat. Nadto jejich pojetí kulturní politiky jako celku vykazuje významnou odbornou úroveň a je i v uměleckých kruzích ceněno.
Na opačném pólu stojí v oblasti kulturní politiky program strany Piráti. Jejich snaha zásadní omezení doby trvání autorského práva — pouze max. na 28 let od zveřejnění díla, oproti současným 70 letům od úmrtí autora, je i v mezinárodním srovnání nevídané a fakticky se jedná o „znárodnění autorských práv“.

Pevně proto věřím, že Vám vybrané části programů jednotlivých stran pomůže ve Vašem výběru, jenž se po těchto volbách může projevit zásadními dopady na úroveň ochrany práv duševního vlastnictví.
S pozdravem, Eva Štěpánková ředitelka OOA-S
Výběr relevantních částí programů jednotlivých politických stran s významem pro ochranu autorských práv

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

 • Kulturu chápeme široce — jako kulturu národa a společnosti, jako kulturu člověka v rozměru osobním, sociálním, mravním, ekonomickém, estetickém, filosofickém, duchovním i právním. Vážíme si její kultivační a vzdělávací funkce.
 • Systém podpory české kultury je přes pokrok v posledních letech stále podfinancovaný — nejen v platech zaměstnanců kulturních institucí zřízených státem nebo samosprávami, ale i v přímé podpoře nezávislé umělecké tvorby.
 • Dosáhnout podílu 1 % ze státního rozpočtu pro přímou podporu kultury tj. bez započtení prostředků pro církve.
 • Dosáhnout transparentního a spravedlivého kooperativního financování živé kultury na ose „stát — kraje — obce“.
 • Vícezdrojové financování kulturních institucí. Ministr kultury navrhne zákon, který umožní vznik veřejnoprávních kulturních institucí s rozšířenými možnostmi zakládání a financování z více zdrojů. Tento zákon umožní transformovat stávající příspěvková divadla, galerie a další kulturní zařízení na modernější a efektivnější právní formu.
 • Nastavíme nové vztahy mezi obcemi, kraji a státem na jedné straně a soukromými mecenáši na straně druhé, které usnadní podporu kultury a budou k ní motivovat — zvážíme např. úpravu možností daňových odpisů.
 • Připravíme program na podporu a prezentaci české kultury v kulturně a ekonomicky vyspělých zemích s vysokým potenciálem turistů mířících do ČR. Pro prezentaci české kultury využijeme i nadcházející velká výročí (100 let založení Československa, 30. výročí svatořečení Anežky České, 600 let od narození Jiřího z Poděbrad atd.).
 • Ministerstvo kultury připraví investiční program revitalizace sokoloven, spolkových či kulturních domů (včetně investice do moderních technologií), aby mohly být efektivněji využívány pro pořádání kulturních akcí a společenský rozvoj obcí a jejich občanů.

PIRÁTI

 • Na úrovni EU zahájíme diskusi o zkrácení copyrightu: Původně trval copyright 14 let od zveřejnění díla, s možností prodloužení na dvojnásobek. To je dostatečná doba na vytvoření finančního zisku z díla.
 • Pozn.: Ze současných 70 let doby trvání autorských práv po smrti autora by se například u výtvarných děl, která právě znamenají největší přínos pro autorovi dědice, by doba ochrany v případě zveřejnění malby autora v jeho 45 letech a při dožití 75 let uplynula už v jeho 73 letech, tudíž by na dědice žádná práva nezbyla. V tomto případě by se doba ochrany zkrátila o celý 72 let!! Žádný další komentář program Pirátů nepotřebuje.

ČSSD

 • Přístup ke kulturním statkům a kulturnímu dědictví je pro ČSSD významnou součástí fungování veřejného prostoru a toho, jak lidé tráví svůj čas. Nechceme, aby kvalitní kultura byla dostupná jen bohatým lidem ve velkých městech, ale všem, kteří o ni projeví zájem.
 • Prosadíme proto zvýšení výdajů ze státního rozpočtu na kulturu jako veřejnou službu. Podpoříme také přijetí zákona, který nastaví transparentní pravidla pro řízení a financování veřejnoprávních kulturních institucí a jasně stanoví, že jejich cílem je rozvoj kultury, ne zisk. Zaměstnanci v kultuře jsou nejhůře oceňovanými zaměstnanci ve státní správě. Průměrný plat v této oblasti zdaleka nedosahuje průměrného platu v České republice. Velmi nedůstojná je i úroveň platů v organizacích zřizovaných městy či kraji, jako jsou zejména regionální divadla, orchestry, muzea a galerie nebo knihovny. Zajistíme proto zvýšení platů těchto zaměstnanců.
 • Rozšíříme volné vstupy do muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, aby se zásadně zlepšila jejich dostupnost pro širokou veřejnost. Cílíme především na stálé expozice galerií a muzeí. Zásadně zvýšíme finanční prostředky na podporu živého umění. Prosadíme podporu umění ve veřejném prostoru.

KDU-ČSL

 • Prosadíme reformu autorského práva, aby lépe podporovalo kreativitu a sdílení vytvořených duševních hodnot.
 • Podpoříme digitalizaci kulturních a historických materiálů a jejich sdílení co nejsvobodnějším způsobem na internetu.
 • Nově definujeme postavení Státního fondu kultury a zvážíme možnost rozdělování všech dotací v rezortu přes tento fond.
 • Zintenzivníme práce na digitalizaci kulturního dědictví.

ANO 2011

 • Jednou z priorit je přijetí Zákona o veřejné kulturní instituci. Ten by měl přinést odpolitizování řízení organizací v kultuře a umožnit spoluzakládáni veřejných kulturních institucí více subjekty veřejné správy. Zajistí stabilní a vícezdrojové financování kultury a přizpůsobí mzdovou politiku potřebám kulturních institucí. V souvislosti s přijetím tohoto zákona bude dokončena reforma veřejné správy v oblasti kultury, včetně transformace příspěvkových organizací řízených ministerstvem kultury na Veřejné kulturní instituce v letech 2019—2020.
 • Novelizaci autorského zákona vidíme jako další prioritu, a to zejména s ohledem na vývoj nových technologií a možnosti prezentace digitalizovaných děl široké veřejnosti — 2019.
 • Zrušíme absolutní monopol autorských svazů a jejich oprávnění vybírat poplatky i za tvůrce, kteří k tomu nedali svůj souhlas. Navíc zrušíme povinnost oznamovat kulturní akce.
 • Novelizací příslušné legislativy podpoříme digitalizaci nehmotného kulturního dědictví, knihovních a filmových fondů včetně vyřešení autorskoprávní problematiky. Digitalizace s využitím nových technologií je dalším způsobem, jak zpřístupňovat umění široké veřejnosti.
 • K zajištění kvalitního rozvoje kultury je třeba dosáhnout nejméně 1,5 procenta výdajů státního rozpočtu na kapitolu kultura bez započtení filmových pobídek a nákladů na správu církví a to do roku 2021.

TOP 09

 • Garantované výdaje ze státního rozpočtu na podporu kultury v jednotlivých letech: 2018 — 0,8% HDP, 2019 — 0,9% HDP, 2020 — již na cílové 1% HDP.
 • Pozn.: Už v současné době tento podíl je prakticky dosahován ve státním rozpočtu, ovšem to včetně odvodu na vyrovnání s církvemi. Tento požadavek proto fakticky oslabuje financování kultury ze státního rozpočtu. Kulturní identita, předávaná z generace na generaci, je nesmírně důležitá pro soudržnost odolné společnosti. Naše kulturní identita je jasná: evropské kulturní hodnoty a tradice humanismu, který pramení z antiky a židovsko-křesťanského duchovního odkazu. Toto dědictví nám je spolehlivým vodítkem pro správné a dobré řešení současných hrozeb a výzev. Za nejdůležitější nástroje kulturní politiky považujeme: Vícezdrojové a víceleté financování kultury (např. divadla regionálního významu by měla mít na několik let dopředu garantovány příjmy od svých obcí, krajů i státu).

ODS

 • Zavedeme pravidla pro stavby v památkových zónách měst a vyjasnění pravomocí úředníků památkové péče.
 • Zrušíme šikanu drobných podnikatelů ze strany kolektivních správců, např. OSA.
 • Navýšení prostředků na kulturu až na 1% z celkové výše státního rozpočtu.
 • Pozn.: Už v současné době tento podíl je prakticky dosahován ve státním rozpočtu, ovšem to včetně odvodu na vyrovnání s církvemi. Tento požadavek proto fakticky oslabuje financování kultury ze státního rozpočtu.

SPD

Pozn.: SPD se ve svém volebním programu návrhům týkajícím se kulturní politiky v zásadě vůbec nevěnuje.

KSČM

Pozn.: Vzhledem k jejich letitému porušování vlastnických práv všeho druhu jejich program nebyl podroben zevrubnější analýze.