ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU NAKI – METODIKY DRA

Vznik certifikovaných metodik DRA byl potvrzen kladným hodnocenín MKČR

Souhrnné zhodnocení splnění cílů projektu zpravodajem RMKPV:

Původně – v r. 2013 pracovali na Metodice digitalizace Národního filmového fondu dva účastníci: hlavní AMU (FAMU katedra kamery a katedra zvukové tvorby) a vedlejší – NFA. Již od začátku mezi nimi došlo ke sporu, který stále narůstal. Po odstoupení NFA došlo k rozhodnutí AMU, udržet výzkum v jeho původním zadání. Proto vznikla žádost o změnu projektu – Dodatek č. 4 z r. 2015.

Do projektu vstoupili odborníci z řad filmových technologů a Česká televize, která poskytla některé archiválie a originální filmové zdroje pro výzkum.

V r. 2015 se proběhl také workshop „ Restaurátorské postupy digitálního restaurování metodou DRA“. Byla také změněn název odborné publikace „Teorie digitálně restaurovaného autorizátu“ na „Živý film, Digitalizace filmu metodou DRA“, která vyšla v nakladatelství Lepton a autoři byli M. Jícha, J. Šofr a kolektiv /str 495/. Tato publikace vyšla až v r. 2016, protože se velmi těžko hledal nakladatel / původně to mělo být nakl. AMU/. Řešitelé si museli požádat o navýšení finančních prostředků pro tisk o 364 tisíc Kč. Tato publikace obsahuje velké množství unikátních informací o kvalitě kinematografického obrazu a zvuku.

V r. 2016 se řešitelé soustředili na hlavni plánované výstupy – certifikované metodiky DRA – 1.A /1/ – 1.A/3/, které se zabývají podrobně barevností, kontrastem a světlotonalitou při digitalizaci. 1.A/4/ – 1.A/5/ se zabývají kvalitou zvuku a 1.A/6/, který se podrobně zabývá postupem práce digitálního restaurátora a expertní skupiny, vedoucí k originálnímu digitálnímu zdroji filmového díla – DRA. Tato metodika obsahovala některé výpady proti NFA, což ale nebyl vlastní smysl metodiky a metodika byla podle připomínek RMKPV přepracována.

V tomtéž roce AMU zprovoznila laboratoř CPA – tj. měřící a kalibrovaná laboratoř pro poradenství a analýzy metodiky digitalizace kinematografie DRA v praxi. V tomtéž roce došlo k předefinování výstupu „Poloprovoz“ na výstup „Ověřená technologie“. Tím, že z projektu odstoupilo NFA, nemá laboratoř stálý přísun filmů k digitalizaci. Termín „Poloprovoz“ to ale předpokládá. Tato laboratoř je nyní umístěna na Barrandově v bývalém Krátkém filmu a po skončení přestavby v Klimentské ulici se opět přestěhuje zpět na FAMU.

V r. 2017 proběhla certifikace 1.A/7/ Digitalizace všech typů obrazových zdrojů filmových materiálů. Jde tady o mimořádně složitou časovou náročnost při vyhledávání vzorků surovin a ztráta technologických dokumentů při skartaci ve Filmové laboratoři Barrandov. Proto museli řešitelé požádat o prodloužení termínu odevzdání do 31.3.2017. Tento termín byl dodržen.

VB r. 2016 a 2017 vyšly 4 články v zahraničních periodikách. Řešitelé z AMU měli po celou dobu ztíženou situaci odmítavým postojem NFA. Tento projekt měl velmi aktuální téma. Řešil závažné otázky etické a na druhé straně technologické a organizační. Domnívám se, že se jim podařilo tyto problémy úspěšně vyřešit prostřednictvím metodiky DRA. Projekt skončil ve stanoveném termínu a dodržel všechny cíle stanovené harmonogramem.

V Praze dne 10.dubna 2018

Prof.Ing. Miloš Drdácký, Dr.Sc, předseda RMKPV

Zdroj naleznete ZDE