KAMERAMANSKÁ KONFERENCE AČK 8.12.2020

Dne 8.12.2020 proběhla online Zoom Kameramanská konference AČK pro širší členskou základnu Asociace českých kameramanů a ostatní význačné české kameramany, nečleny AČK o současné situaci českých kameramů v ČR a dalším směřování Asociace jako takové. Z konference byl se souhlasem všech účastníků pořízen záznam.

Po šesté hodině večerní přivítal prezident Asociace Marek Jícha na platformě Zoom J. Šofra, I. Víta, M. Čecha, D. Hnátka, D. Čálka, A. Weissera, J. Šustera, M. Preisse, L. Hyksu, V. Gunaratnu, M. Cibulku, O. Belicu, D. Fencla, J. Štastného, M. Černého, M. Jandu, M. Blisse, M. Šece a další. Debatu otevřel M. Cibulka se svým návrhem na změnu matematiky rozdělování odměn OOA-S a požadavkem upřesnění jednotlivých koeficientů. Po vysvětlení celého problému diskutující souhlasili s návrhem, s tím, že M. Jícha a A. Weisser zjistí v OOA-S přesně princip rozdělování mezi jednotlivé profese (koeficient T), zda je možné rozdělelní finančních prostředků uskutečnit v rámci kameramanské profese a jak by bylo možné zpřesnit jednotlivé kategorie, které M. Cibulka přidal do své tabulky. Následně jsme se dohodli, že tuto zjednodušenou a upravenou tabulku rozešleme jednotlivým členům formou dotazníku a získaná, statisticky analyzovaná data budou sloužit jako objektivní základ pro další diskusi ohledně stanovení výše odměn kameramanů.

Následovala diskuze o obecné představě AČK a její roli pro pracující aktivní kameramany. Prezident Jícha vyzdvihl roli prestiže každoročních cen AČK, nutnost navázání komunikace s producenty (APA) a rozvíjení formulace nového směru Asociace a zlepšení komunikace. V obecné debatě o roli AČK rezonovaly témata prestiže AČK a oponentní názor o potřebě co nejširší základny pro lepší pozici pro vyjednávání. Samotný legislativní rámec kameramanské asociace se tak pravděpdobně stane dalsím tématem k debatě a řešení.
Stejně tak zaznělo téma nepomoci státu kameramanům v době pandemie. Poměrně častým názorem v diskuzi se objevila potřeba právního zastoupení, které by doporučila AČK. Zazněla poznámka, že OOA-S svým členům nabízí bezplatnou právní pomoc v určité hodinové dotaci.

Dalším tématem se stalo vyjednávání s ČT a po diskuzi vznikla pracovní skupina ve složení J. Šuster, L. Hyksa, M. Šec, která se problematice nastavení pracovních podmínek a honorářů bude za AČK věnovat.

Dalším tématem se stala prezentace AČK vůči veřejnosti v online světě a potřeba tvorby nových webových stránek Asociace, kterou cítíla většina zúčastněných. Po řadě podnětů a návrhů se vytvořila pracovní skupina pro nový web se členy D. Čálek, M. Janda, M. Preiss a V. Gunaratna, kteří prozkoumají možnosti a finanční náročnost nového webu a vezmou si tvorbu stránek na starost.

Poté O. Belica přednesl možnost zřízení pravidelných projekcí obrazově podnětných filmů pod záštitou AČK a nastínil možnosti realizace v Městské knihovně. Bylo domluveno, že vznikne pracovní skupina Kino a O. Belica osloví další členy, kteří projekce přivedou k životu.
M . Jícha vyzval všechny nově vznikající skupiny, aby vypracovali návrhy svých aktivit a opatřili je rozpočty, protože jedině tak je možné je schvalovat. V roce 2021 očekáváme nižší příjmy ze sponzoringu a finanční stránka je důležitá součást aktivit AČK. Poté, po téměř čtyřech hodinách obsáhlé a plodné diskuze jsme se v dobrém duchu rozloučili.

Zapsal: O. Belica
Ověřil: M. Jícha