Otevřený dopis OOA-S ředitelce Odboru Věda a vývoj MKČR ve věci dodržování pravidel výzkumu a vývoje

Vážená paní ředitelko,

OOA-S vykonává kolektivní správu autorských práv pro obor výtvarný a architektonický (včetně děl audiovizuálně užitých, jako jsou díla kameramanů, architektů, scénografů, kostýmních výtvarníků a dalších výtvarníků filmu) nově na základě oprávnění zedne 5.8.2009 (dle rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. MK-S 2797/2009 OAP, v právní moci ode dne 13.8.2009 www.mkcr.cz, www.ooas.cz). Toto oprávnění nahrazuje dřívější oprávnění dle rozhodnutí MK ČR ze dne 9.7.1997, č.j. 5534/97.

Vzhledem k množícím se dotazům, intenzivní diskuzi a zájmu části členské obce OOA-S obracím se na Vás s dotazem, jak bude řešen případ projektu NAKI II DG16P02H005 – Laterna magika (realizátor NFA), který je ve výpisu MKČR označen jako neúspěšný.

U projektu nebyl opakovaně schválen výstup typu Památkový postup „Záchrana, zachování a zhodnocení komplexních audiovizuálních děl na kinematografickém filmu“. Přes nemalé náklady vynaložené na tento výzkum (35 979 811,- Kč) je na stránkách www.isvavai.cz – INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ projekt hodnocen jako „N – neuspěl“.

Výše uvedený dotaz vznášíme i jménem členů z řad odborných profesních asociací, kteří v minulosti řešili a budou řešit i v budoucnu výzkumné projekty NAKI a kteří se vždy snažili a snaží dodržovat podmínky poskytnutých dotací, přičemž jejich cílem bylo dospět vždy ke konkrétním a použitelným výsledkům.

Ze všeobecných podmínek NAKI II citujeme toto ustanovení: Poskytovatel si vyhrazuje právo na vrácení celé poskytnuté dotace za celou dobu řešení při neuplatnění a/nebo neschválení poskytovatelem alespoň 85% projektem předpokládaných hlavních, aplikovaných výsledků (včetně specifického výsledku Ekrit-uspořádání výstavy s kritickým katalogem jako výsledkem B).

V případě výše uvedeného projektu nebyl výsledek v kategorii Památkový postup schválen ani po jeho přepracování. Naopak se zde objevily zarážející přestupky typu chybného uvádění odborných pramenů a odkazování na v podstatě neexistující metodiku, která by snad měla nahrazovat samotný výsledek vlastního výzkumu.

Sdělte nám prosím, zda MKČR nebude již nadále trvat na dodržování daných pravidel pro všechny řešitele bez rozdílu a zda tedy budoucí řešitelé mohou počítat se stejně benevolentními podmínkami pro řešení svých případných budoucích projektů.

Děkujeme předem za závazné vyjádření, které je pro nás velmi důležité, neboť zajímá množství potenciálních budoucích řešitelů zvažujících svoji účast na výzkumné činnosti projektů Národní kulturní identity, a je důležitou informací i pro členy databáze oponentů/oponentek.

S veškerou úctou

Eva Štěpánková, ředitelka,
Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.