Statut Cen Asociace českých kameramanů, aktuální po VH AČK 16.12. 2020

1. Posláním udělovaných cen je přispět k publicitě kameramanské profese a jejích špičkových děl a současně ke zvyšování společenské a profesní prestiže Asociace českých kameramanů.

2. Udělovány jsou: Cena AČK za vynikající kameramanské filmové dílo, Cena AČK za vynikající televizní dílo, Cena AČK za dokumentární dílo, Cena AČK za videoklip, Cena AČK za reklamu, Cena AČK za celoživotní dílo, Uznání OOA-S studentovi oboru kamera filmové školy se sídlem v České republice za mimořádný počin v oblasti obrazové koncepce filmu.

3. Ceny AČK za vynikající kameramanské dílo uděluje AČK na návrh poroty. Tyto ceny může obdržet i nečlen AČK Cenu AČK za celoživotní dílo uděluje AČK na návrh prezidia AČK, Uznání OOA-S studentovi oboru kamera filmové školy uděluje OOA-S a AČK na návrh prezidia Asociace českých kameramanů.

4. Ve zvláště výjimečných případech má porota právo udělit Cenu AČK za kameramansky přínosné dílo.

5. Ceny AČK jsou udělovány vždy na začátku kalendářního roku za díla uvedená v předešlém roce.

6. Porota je sedmičlenná a je složena z významných kameramanů a představitelů ostatních filmových profesí a publicistů. Členem poroty nemůže být kameraman, který se podílel na tvorbě některého z nominovaných snímků.

7. Nominace na Cenu předkládají členové AČK dobrovolně, členové Prezídia AČK povinně a dále producentské firmy České republiky dobrovolně do 20. prosince roku, pro který jsou Ceny AČK určeny.

8. Přípravné práce a průběh udílení cen řídí prezidium AČK, které má možnost pro činnosti spojené s akcí uzavřít smlouvy s příslušnými institucemi.

9. V nejasných nebo Statutem cen nepředvídaných případech rozhoduje prezidium AČK, v neodkladných případech pak prezident s viceprezidentem.

10. Cenu vytvořil akademický sochař Václav Lokvenc a Jiří Kubíček