Stanovy  ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ 


 

I.               Název, působnost sídlo a poslání

§ 1
Asociace českých kameramanů (A.Č.K.) je nezávislá profesní organizace sdružující ty osoby, které se chtějí aktivně podílet na uskutečňování jejího poslání. Je rovnocenným partnerem jiných uměleckých organizací, profesních sdružení a odborových organizací.

§ 2
A.Č.K. vykonává svou působnost na území České republiky.

§ 3
Sídlem A.Č.K. je Praha.
 
§ 4
Posláním A.Č.K. je zlepšování podmínek pro výkon kameramanské profese v zájmu její umělecké přínosnosti a technické úrovně členů A.Č.K. vůči orgánům a organizacím v oblasti filmu, rozhlasu a televize, jakož i vůči státním orgánům a jiným organizacím ve všech oblastech audiovizuální politiky. S tímto posláním souvisejí:

a)       obrana společensky poškozované prestiže kameramanské profese,
b)       obrana proti všem objektivním i subjektivním příčinám výrazové degenerace v kameramanské práci,
c)       zprostředkování a podpora všestranného pohybu informací v oboru kameramanské teorie i praxe,
d)       spolupráce s obdobnými organizacemi ostatních zemí,
e)       ochrana práv a zájmů kameramanů a asistentů v oblasti odměňování za výkon profese,
f)        prestižní a sociální ochrana profesí asistent kameramana a II. kameraman.

§ 5
A.Č.K. se může stát členem jiných organizací.

 

II.             Členové, jejich práva a povinnosti

§ 6
1.   Členy A.Č.K. jsou:

a)       řádní členové
b)       registrovaní členové
c)       členové skupiny asistentů
2.      Řádným členem se může stát každý, kdo vykonává profesi kameramana jako své povolání a splní následující podmínky:
a)       podá písemnou přihlášku s doporučením nejméně 3 řádných členů a zaplatí přijímací příspěvek,
b)       předloží dle vlastního výběru nejméně 1 audiovizuální dílo, na kterém spolupracoval jako kameraman s uvedením důvodu tohoto výběru,
c)       toto audiovizuální dílo je uznáno jako přínosné dvoutřetinovou většinou všech členů prezidia A.Č.K. Za přínosné bude považováno jen takové dílo, které prezentuje emocionální podporu myšlenek i poslání audiovizuálního díla, a to využitím výrazových prostředků audiovizuální fotografie.
3.      Registrovaným členem se může stát posluchač FAMU — obor kamera, nebo posluchač jiné vysoké školy stejného zaměření,
a)       který podá písemnou přihlášku s doporučením nejméně 3 řádných členů a zaplatí přijímací příspěvek,
b)       jehož výsledky dosavadní činnosti jsou uznány jako profesionálně kvalitní dvoutřetinovou většinou všech členů prezidia.
4.      Po složení státní závěrečné zkoušky příslušné vysoké školy se registrovaný člen stává členem řádným.
5.      Členem skupiny asistentů a II. kameramanů se může stát každý, kdo vykonává profesi asistenta kameramana, nebo II. kameramana jako své povolání a splní následující podmínky:
a)       podá písemnou přihlášku s doporučením nejméně 3 řádných členů a zaplatí přijímací příspěvek,
b)       výsledky jeho dosavadní činnosti jsou uznány dvoutřetinovou většinou všech členů prezidia jako profesionálně kvalitní.
 
§ 7
1.      Čestným členem se může stát ten, kdo nesplňuje podmínky vzniku členství podle § 6 stanov, zasloužil se však významným způsobem o naplnění cílů sledovaných A.Č.K.
2.      Čestné členy přijímá A.Č.K. dvoutřetinovou většinou všech členů po projednání prezidiem A.Č.K.
3. Čestný prezident Asociace českých kameramanů
    a) Čestný prezidentem s právem účastnit se jednání prezidia a s právem hlasovacím se může stát prezident A.Č.K., který zastával tuto funkci nejméně dvě volební období a významně přispěl k rozvoji asociace
    b) Čestný prezident je volen na návrh nejméně tří členů Prezidia Asociace českých kameramanů valnou hromadou; zvolen je nadpoloviční většinou přítomných členů.
   c) Funkce čestného prezidenta nemusí být zřízena.


§ 8
Členové a čestní členové A.Č.K. mají tato práva:
a)       účastnit se na jednáních valné hromady a projednávání všech otázek týkající se A.Č.K. s právem hlasovacím,
b)       volit a být voleni do prezidia,
c)       podávat návrhy, dotazy a stížnosti,
d)       účastnit se akcí pořádaných A.Č.K. a členských výhod,
e)       používat v titulcích filmů, eventuálně v dalších materiálech za jménem zkratku A.Č.K.
 
§ 9
1.      Členové A.Č.K. mají tyto povinnosti:
a)       účastnit se práce v A.Č.K. a plnit úkoly vyplývající z členství, nebo ze svěřené funkce,
b)       dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů A.Č.K. včetně rozhodnutí týkajících se mzdových otázek a plnit úkoly vyplývající z těchto předpisů,
c)       platit včas stanovené členské příspěvky včetně přijímacího příspěvku v určeném termínu.
2.      Čestní členové mají tyto povinnosti:
a)       účastnit se práce v A.Č.K. a plnit úkoly vyplývající z členství, nebo ze svěřené funkce,
b)       dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů A.Č.K.
 
§ 10
Členství v A.Č.K. zaniká:
a)       vystoupením písemně oznámeným prezidiu A.Č.K.,
b)       úmrtím člena
c)       neplacením členských příspěvků po dobu více než 1 roku,
d)       vyloučením rozhodnutím disciplinárního orgánu.
 
§ 11
Orgány A.Č.K. jsou povinny disciplinárně zakročit proti každému členovi, který porušil vážným způsobem své povinnosti, vyplývající z členství, a to podle disciplinárního řádu, který vydá prezidium A.Č.K.


III.            Organizační systém A.Č.K.

§ 12
Orgány A.Č.K. jsou:
a)       valná hromada,
b)       prezidium

§ 13 
1.      Nejvyšším orgánem A.Č.K. je valná hromada. Svolává jí nejméně jednou za rok prezidium a to písemně, nejméně 2 týdny předem s uvedením doby, místa a programu jednání. V případě nutnosti, požádá-li o to písemně s udáním důvodu alespoň třetina členů A.Č.K., musí prezidium svolat mimořádnou valnou hromadu.

2.      Valná hromada zejména:
a)       projednává a schvaluje zprávu o činnosti A.Č.K. a zprávu o hospodaření za uplynulé období,
b)       určuje zásady práce, hlavní úkoly a cíle,
c)       schvaluje stanovy A.Č.K., jejich změny a doplňky,
d)       volí a odvolává členy prezidia,
e)       unáší se o zániku A.Č.K.

3.      Valná hromada je schopná unášení, jestliže je hlasování přítomna nebo při něm řádně zastoupena nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu více jak polovina členů, je schůze usnášení schopná po půlhodině za jakéhokoliv počtu přítomných.

4.      Rozhodnutí valné hromady je přijato, vyslovila-li se pro ně dvoutřetinová většina odevzdaných platných hlasů, pokud není stanovami vyžadována dvoutřetinová většina všech členů.

5.      Týká-li se hlasování otázky, která se svou povahou dotýká pouze zájmů řádných členů, hlasují podle výše uvedených zásad pouze řádní členové.

6.      Jednání valné hromady řídí prezident, nebo viceprezident.

7.      O jednání valné hromady se sepisuje protokol, který musí být podepsán předsedajícím a jedním členem prezidia.
 
§ 14
1.      Řídícím orgánem A.Č.K. v období mezi jednáními valné hromady je prezidium A.Č.K. Je představitelem A.Č.K. ve styku s třetími osobami, ať už fyzickými, či právnickými.
2.      Prezidium sestává z 11—17 řádných členů, přičemž by jejich počet měl být lichý.
3.      Všichni nově zvolení členové prezidia jsou povinni předložit negativní lustrační osvědčení.
4.      Navenek je A.Č.K. zastupován prezidentem a viceprezidentem, nebo jiným pověřeným členem. Tito mají rovněž právo disponovat majetkem A.Č.K. Prezidium je voleno valnou hromadou na období 3 let, přičemž ke zvolení za člena je zapotřebí dvoutřetinová většina hlasů.
5.      Prezidium volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta a to nejméně dvoutřetinovou většinou.
6.      Prezidium se může během funkčního období doplňovat kooptací až do výše jedné pětiny svého počtu.
7.      Znovuzvolení do prezidia je přípustné.
8.      Prezidium je schopno unášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
9.      Prezidium je oprávněno přijmout rozhodnutí, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
10.   Prezidium se schází na schůzkách, které se konají dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
11.   V naléhavých případech je mezi schůzemi prezidia oprávněn rozhodovat prezident A.Č.K. sám, je však povinen o tomto rozhodnutí informovat prezidium na schůzi bezprostředně následující po tomto rozhodnutí.
12.   O každé schůzi prezidia se zhotovuje zápis, který musí být podepsán 2 členy prezidia.
13.   Prezidium může k zabezpečení administrativních prací přijmout administrativní sílu.
14.   Prezidium může k vykonávání odborných činností přizvat odborníky, i když nejsou členy A.Č.K. Prezidium může tyto odborníky pověřit jednáním za A.Č.K. v konkrétních případech.


IV.         Právní postavení a majetek A.Č.K.

§ 15
 Právní subjektivitu v A.Č.K. má prezidium. Za prezidium jednají společně prezident a viceprezident.

§ 16
Majetek A.Č.K. tvoří hmotné a finanční prostředky získané z členských příspěvků, z přijímacího příspěvku, z darů od fyzických a právnických osob a z ostatních příjmů a výnosů.


V.           Závěrečná ustanovení
§ 17
A.Č.K. užívá emblémy, jakož i organizační razítko se svým názvem a emblémem.

§ 18
Prezidium A.Č.K. vydává vnitroorganizační normy k podrobnější úpravě práv a povinností definovaných v ustanoveních těchto stanov.

§ 19
A.Č.K. zanikne, usnese-li se na tom valná hromada nejméně dvoutřetinovou většinou všech členů. Valná hromada rozhodne rovněž o převedení majetku.