PROFESE - KAMERAMAN

Kameraman je autorem finálního záznamu obrazové složky audiovizuálního díla. Dle rozhodnutí 1. mezinárodního kongresu kameramanů v Huelvě 2004 je kameraman právoplatným spoluautorem celého audiovizuálního díla.

V rámci své dramaticko-výtvarné činnosti vybírá pro snímání vhodnou hmotnou realitu, kterou v rámci dramaturgické koncepce audiovizuálního díla povýší kvalifikovaným využitím výrazových prostředků audiovizuální fotografie na emocionálně působivou.

Těmito prostředky jsou zejména: světlotonální a barevné řešení obrazu, organizace jeho hmotné náplně v daném obrazovém formátu, optická kresba, prostorovost lineární a tonální, rakurs, prostředky souvisící s pohybem, jakož i další speciálně volené postupy.

V důsledku těchto tvůrčích postupů se ve výsledném audiovizuálním díle neuplatňuje pouze hmotná realita, předměty nebo osoby i jejich reakce samy o sobě, nýbrž jejich obraz vytvořený shora uvedenou aktivitou kameramana.

Předpokladem realizace uměleckých záměrů a představ kameramana jsou jeho technické znalosti a organizační schopnosti. Vedle profesionálních a technicko-technologických znalostí musí mít kameraman schopnost logického myšlení se zásobou teoretických znalostí, schopnost analytického i syntetického myšlení, smysl pro formální přesnost a preciznost, kombinační smysl a hbitost myšlení, schopnost podřídit se vedoucím tvůrčím úkolům a spolupracovat na jejich splnění s dalšími tvůrčími pracovníky - zejména s režisérem.

Organizační schopnosti kameramana musí být opřeny o znalosti psychologie a schopnost řídit malé skupiny podřízených pracovníků, včetně schopnosti rychlého a současně zodpovědného rozhodování v krizových situacích za přítomnosti většího počtu lidí.

Souhrn všech uvedených nároků při realizaci filmu vede k enormní psychické a nervové zátěži.

Z hlediska podřízenosti odpovídá kameraman režisérovi za uměleckou hodnotu obrazové stránky audiovizuálního díla a producentovi za technickou kvalitu fotografie v zájmu další reprodukovatelnosti.

Kameraman je povinen respektovat stanovy oborové profesní organizace (Asociace českých kameramanů), pokud je jejím členem.

 

 

Co pro tebe dělá asociace

CO PRO TEBE DĚLÁ ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ? CO DĚLÁŠ TY PRO NI?

 A.Č.K. sdružuje a názorově jednotí nejkvalitnější profesionály z oborů filmová a televizní kamera, kteří mohou na platformě Asociace společně diskutovat a poukazovat na společné problémy týkající se naší profese. Při řešení a prosazování svých nároků a legitimních práv používají váhu veškeré svojí autority, opřené o výsledky a hodnocení jejich práce. Je potřeba si uvědomit, že A.Č.K. je nezávislá profesní organizace, jejíž možnosti právního prosazování zájmů kameramanů jsou vymezeny zákonem a jsou nesrovnatelné menší než mají např. odborové nebo agenturní organizace. Práci a význam Asociace českých kameramanů nelze proto nijak porovnávat ani hodnotit s prací a strukturou asociace americké.

 AČK po dlouhých a usilovných jednáních prosadila kameramana jako nositele autorských práv, tedy autora díla audiovizuálně užitého. Na základě této skutečnosti jsou v současnosti propláceny kameramanům odměny za každé užití audiovizuálních děl, které byly natočeny do roku 1991 snad vyjma těch, které před tímto rokem natočil Krátký film. Obdobně byli kameramani začleněni jako autoři do systému Kolektivní správy autorských děl a každoročně inkasují svoje podíly z tak zvaných neadresných odměn.

Vedení AČK je v pravidelném kontaktu s vedením Ministerstva kultury České republiky a naposledy se s ministrem Riedelbauchem setkalo v červnu t.r. Ministr Riedelbauch přislíbil, že se znovu bude zabývat problematikou výkonu kolektivní správy pro kameramany ze strany OOA-S a také proto, že bude při tvorbě novely autorského zákona přihlížet k zájmům autorů v audiovizi, zejména pak ohledně odměny za každé užití díla.

A.Č.K. vymohlo opětovně vyplácení tzv. "reprízného" v České televizi.

A.Č.K. seznamje odbornou i širokou veřejnost s osobnostmi naší profese a s prací a významem tvorby kameramana. K tomu zejména slouží Slavnostní předání cen A.Č.K., které se v roce 2009 uskutečnilo již počtrnácté a na kterém jsou udělovány: Cena za celoživotní dílo, Cena za vynikající filmové kameramanské dílo, Cena za vynikající televizní dílo. Asociace nezapomíná ani na mladé autory a uděluje Uznání Jaroslava Kučery, které je určeno pro posluchače FAMU. Tyto ceny jsou v odborných kruzích respektovány jako nejprestižnější ocenění kameramanské tvorby u nás.

A.Č.K. pořádala v posledních šesti letech výstavy fotografií svých členů pod názvem "Kameramani fotografují". Asociaci se pro tyto akce podařilo zajistit renomované galerie a výstavní prostory nejen v Praze, ale i dalších městech. Tyto výstavy, které seznamovaly veřejnost s činností kameramanů, se staly významnou kulurní událostí.

Prostřednictvím členských příspěvků, z nichž A.Č.K. odvádí polovinu do evropské organizace IMAGO, Asociace vybojovala pro členy, ale i nečleny AČK, standardizaci Digitálního Kina ve formátu 4K. Byl to dlouhý a těžký boj s distributory na půdě SMPTE, kde IMAGO lobovalo společně s ASC a 7 hollywoodskými studii proti distributorům, kteří chtěli a stále chtějí, ustanovit 2K jako projekční a distribuční standard. Členové AČK tak přispěli nemalou měrou k tomuto vítězství.

A.Č.K. bojuje za uznání profese kameramana jako plnohodnotného spoluautora filmu. Tento boj se ukazuje jako marný v podmínkách národních asociací Evropy, i když i zde jsou výjimky, jako například ve Španělsku, Bulharsku a Polsku. V těchto státech jsou zákonem deklarováni kameramani jako rovnocení spoluautoři filmu. IMAGO vypracovalo právní analýzu, která uvádí tři zásadní důvody, proč je kameraman spoluautorem filmu a autorem jeho obrazové složky (viz. www.imago.org). Tento boj je veden směrem k Evropské komisi, kam je IMAGO objednáno na příští rok 2010 ke slyšení u Evropské komise, kde chce upozornit na to, že v EU dochází k porušování práv autorů - kameramanů tím, že nejsou ve svých členských zemích zákonem uznáni jako autoři. Očekáváme reakci komise EU k nápravě tohoto bezprecedentního stavu.

A.Č.K. jedná nepřetržitě na všech úrovních, například ve Filmové radě o digitalizaci, v pracovních skupinách na Ministerstvu kultury České republiky, zakládaných vždy k jednotlivým jmenovitým problémům, ve skupinách autorsko-právních u kolektivního správce Dilia, a jiných podobných akcích založených na práci expertních nebo poradenských skupin. Za touto prací je neuvěřitelné množství odpacovaných a odschůzovaných hodin členů A.Č.K. zdarma.

A.Č.K.  reprezentuje profesi kameramana na všech filmových festivalech, kde aktivně přispívá k propagaci důležitosti a důstojnosti práce kameramanů.

Probíhá kontinuálně nesčetné množství schůzek s producenty, kteří se rozhodli jít cestou protiprávního neuznávání autorství kameramanů. Odmítají nás, těží z naší nejednoty, která je posilována všemi těmi, kdož tvrdí, že Asociace českých kameramanů je "na.....", a že nic pro kameramany nedělá. Těmto takykolegům tedy děkujeme za současný neutěšený stav. Je zřejmé, že by měli být všichni kamermani v jednotě.

A.Č.K. bojuje za kvalitu obrazu v kinech jako prvotní prioritu, za kterou diváci ochotně platí vstupné v biografech.

A.Č.K. bojuje za to, aby bylo ctí a prestiží každého českého filmového producenta, se značkou kvality A.Č.K. zaštiťovat v titulcích svého filmu. Označení AČK, kterou Asociace nabízí za jménem autorů filmového brazu, svých členů, by proto měla být pro filmové i televizní producenty samozřejmostí a radostí. Tento boj je ale pro AČK překvapivě nejtěžší.

A.Č.K. pořádá tradiční setkání se seniory z řad členů A.Č.K. ku příležitosti jejich kulatých jubilejí. Jde vždy o vřelá a přátelská setkání nejenom starých přátel u skleničky vína, ale prostřednictvím projekce kameramanova filmu, který si sám vybere, dochází k i hlubokým profesním debatám o smyslu a dalším vývoji kinematografického média. Vznikají zde diskuse, ale často i zcela nové nápady. Každý host je vítán, jako gratulant či jako pouhý divák, který se chce seznámit s činností Asociace nebo tvorbou kameramana jubilanta.

A.Č.K. drží partnerskou ochrannou ruku nad FAMU, centrem české kameramanské školy.

A.Č.K. může smysluplně nadále pracovat pouze tehdy, když všichni její členové nebo příznivci budou pro Asociaci, tedy pro všechny české kameramany aktivně pracovat a ve svých možnostech jakoliv progresivně pomáhat. Každá pomoc je vždy vítána.

K finančnímu zajištění chodu asociace, prosazování zájmů kameramanů (členů i nečlenů A.Č.K.)  a zviditelňování práce kameramanů směrem k odborné i laické veřejnosti slouží z větší části sponzorské dary, jejichž získávání je dílem prezídia a  prezidenta A.Č.K. Bez těchto finančních prostředků by se zdaleka nedařilo udržet chod Asociace na současné úrovni.