DIGITALIZACE FILM� - ZMATEK NAD ZMATEK

naleznete ZDE

 

ADÉLA JEŠT� NEZAOST�ILA - LIDOVÉ NOVINY 24.11.2016

naleznete ZDE

 

RECENZE NA DIGITALIZACI FILMU STARCI NA CHMELU

naleznete ZDE

 

TISKOVÁ ZPRÁVA OOA-S KE KNIZE �IVÝ FILM

naleznete ZDE

 

VYJÁD�ENÍ VEDENÍ VÝZKUMNÉHO TÝMU NAKI K TISKOVÉ ZPRÁV� SFK KE KNIZE �IVÝ FILM

naleznete ZDE

 

VYJÁD�ENÍ VEDENÍ FAMU K TISKOVÉ ZPRÁV� SFK KE KNIZE �IVÝ FILM

naleznete ZDE

 

TISKOVÁ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE KE KNIZE �IVÝ FILM

naleznete ZDE

 

OBHAJOBA PROFESOR� FAMU A JEJICH �LÁNEK O METOD� DRA V RECENZOVANÉM �ASOPISE ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉ�E

celý �lánek naleznete ZDE

obhajoba �lánku ZDE

 

PROHLÁŠENÍ IMAGO A ACE O SPOLUPRÁCI ARCHIVÁ�� A FILMA��

naleznete ZDE

p�eklad naleznete ZDE

 

CERTIFIKÁT METODIKY DRA - PRAHA SRPEN 2016

naleznete ZDE

 

EICKÝ KODEX DRA

naleznete ZDE

 

ANALÝZA A�K O SITUACI V DIGITALIZACI FILM� V �ESKÉ REPUBLICE - �ERVEN 2016

naleznete ZDE

 

TISKOVÁ ZPRÁVA NFA 4.5.2016 - DIGITALIZOVANÉ FILMY �EKÁ NOVÝ �IVOT

naleznete ZDE

 

NFA METODIKA DIGITALIZACE AUDIOVIZUÁLNÍCH D�L

naleznete ZDE

 

PRAVIDLA PROFESNÍ ETIKY STÁTNÍHO FONDU �ESKÉ KINEMATOGRAFIE

naleznete ZDE

 

NEKOREKTNÍ DOPIS GENERÁLNÍHO SEKRETÁ�E IMAGO LOUISE PHILIPPA CAPELLY O ZRUŠENÍ DRA

naleznete ZDE

 

DOPIS A�K O VYSTOUPENÍ Z IMAGO Z D�VOD� ZTRÁTY D�V�RY VE VEDENÍ IMAGO

naleznete ZDE

 

DOPIS RE�ISÉR� PREMIÉROVI SOBOTKOVI - �ÁDAJÍ ODVOLÁNÍ �EDITELE NFA

naleznete ZDE

 

HISTORI�KY NFA P�IZNÁVAJÍ, �E KOPÍRUJÍ DEGRADOVANÉ KOPIE, RESTAURÁTOREM OBRAZU JE KOLORISTA

naleznete ZDE

 

DOPIS VOJT�CHA JASNÉHO Z 28. listopadu 2015

naleznete ZDE

 

�ÁDOST RENOMOVANÝCH FILMOVÝCH TV�RC� O ODVOLÁNÍ GENERÁLNÍHO �EDITELE NFA - OTEV�ENÝ DOPIS  Z  11.1.2016

nalznete ZDE

 

PREZENTACE DRA NA IMAGO IAGA V JERUZELÉM�  2015

naleznete ZDE

 

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA DRA  FILMU KAMENNÝ MOST re�. Tomáše VORLA

naleznete ZDE

 

UNAVENI Z ARCHIVNÍ MOCI

naleznete ZDE

 

RATH �ESKÉHO FILMU vyjád�ení AURELA KLIMTA

naleznete ZDE

 

DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ NÁRODNÍHO FILMOVÉHO D�DICTVÍ

nazeznete ZDE

 

ÉPREUVE D'ARTISTE VE SMYSLU DIGITALIZACE �ESKÉHO FILMU

naleznete ZDE

 

�ESKOSLOVENSKÉ FILMY DO ROKU 1991 ZDIGITALIZOVANÉ V HD

 naleznete ZDE

 

KONCEPCE DIGITALIZACE NFA 2014 

naleznete ZDE

 

T�EŠT�NÍ KOLEM 4K

naleznete ZDE

 

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 10.4.2015 NADACE EVERFUND O FINANCOVÁNÍ DIGIATLIZACE FILMU STARÉ POV�STI �ESKÉ

naleznete ZDE

 

VÝVOZ NÁRODNÍHO FILMOVÉHO D�DICTVÍ DO CIZINY SE PROZATÍM NEVYPLATIL

naleznete ZDE

  

VYJÁD�ENÍ ASOCIACE �ESKÝCH KAMERAMAN� KE ZPRÁV� NFA PUBLIKOVANÉ NA WEBU NFA DNE 17.4.2015

naleznete ZDE

 

OTEV�ENÝ DOPIS JI�ÍHO MENZELA MINISTRU KULTURY DANIELU HERMANOVI 2015

naleznete ZDE

 

STÍ�NOST AUTOR� FILMÚ ROZMARNÉ LÉTO A KONEC STARÝCH �AS� NA HD DIGITALIZACI NFA

naleznete ZDE

 

NESOUHLAS AUTOR� FILMU OST�E SLEDOVANÉ VLAKY S POKOUTNÍ DIGITALIZACÍ NFA

naleznete ZDE

 

ODPOV�� A�K 21.8. 2014 NA DOPIS NICOLO MAZZANTIHO MINISTRU KULTURY �ESKÉ REPUBLIKY

naleznete ZDE

 

DOPIS 18.7. 2014 NICOLO MAZZANTIHO MINISTRU KULTURY �ESKÉ REPUBLIKY

naleznete ZDE

 

INICIATIVA ASOCIACE �ESKÝCH KAMERAMAN� - MFF KARLOVY VARY 2014

naleznete ZDE

 

MASTERCLASS JAROMÍRA ŠOFRA NA KARLOVARSKÉM FILMOVÉM FESTIVALU 2014

https://www.youtube.com/watch?v=a7yDad5UBG4

 

MINUTES MEETING WITH MR. MAZZANTI, BRUSSELES 27.11.2013

naleznete ZDE

 

ÚPLNÝ TEXT A �ESKÝ P�EKLAD IMAGO DEKLARACE O DRA - DIGITÁLN� RESTAUROVANÉM AUTORIZÁTU

naleznete ZDE

 

VSTUPNÍ DOKUMENTY NFA DO PROJEKTU NAKI AMU/NFA O METODIKÁCH DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO FONDU

naleznete ZDE

 

TISKOVÁ ZPRÁVA NFA O RESTAUROVÁNÍ FILMU HO�Í MÁ PANENKO METODOU DRA

naleznete ZDE

 

ÚPLNÝ TEXT A�K DEKLARACE O DRA - DIGITÁLN� RESTAUROVANÉM AUTORIZÁTU

naleznete ZDE

 

VLADIMÍR OP�LA - ETICKÁ PRAVIDLA PRO DIGITALIZACI FILMOVÉHO DÍLA

naleznete ZDE

 

ÚPLNÝ POSUDEK JUDr. Vladimíra Kroupy, ze dne 30. listopadu 2011

naleznete ZDE

 

ÚPLNÝ POSUDEK JUDr. Ji�ího Srstky, ze dne 23. listopadu 2011

naleznete ZDE

 

ÚPLNÝ POSUDEK JUDr. Karla Knapa, ze dne 29. �íjna 1990

naleznete ZDE

 

DRA vzniklo nejprve v anglickém jazyce jako definice obsa�ená v “Deklaraci IMAGO o Digitáln� restaurovaném auToRizátu” – “Declaration of the Digital Restored Authorizate” schválené dne 16.2.2013 v belgickém Mons autory z 47 �lenských organizací Mezinárodní federace kameramanských asociací. Slovo AUTHORIZATE má tedy primárn� význam v angli�tin� a je p�ekládáno soudním p�ekladatelem do �eštiny jako AUTORIZÁT. Jde o postup/produkt (výstup procesu) autorizace.

Výklad v AJ dle odborného výkladového slovníku AJ:

1. Webster’s Reference Library – Concise Edition Dictionary and Thesaurus:

“AUTHORIZE” – “to give official approval [to something] by expert… by influence resulting from knowledge.

Výklad v �J dle odborného výkladového slovníku �J:

2. Výkladový slovník Akademický slovník cizích slov, Academia Praha 2001:

AUTORIZOVANÝ – “ú�edn� schválený… se souhlasem autor�”

DIGITÁLN� RESTAUROVANÝ AUTORIZÁT – výklad dle soudního p�ekladu do �eského jazyka Deklarace IMAGO o DRA a p�ílohy Appendix 1 (v anglickém jazyce):

DRA (Digitáln� restaurovaný autorizát) – digitáln� restaurované a autorizované kinematografické dílo vyhovující specifickým kritériím podle metodiky DRA.”

DA (Digitální autorizát) – nový digitáln� nasnímaný originál obrazu schválený pod dohledem kameramana kinematografického díla a vyhovujícího p�íslušným mezinárodním normám ISO pro digitální kinematografii.”

Shrnutí:

EXPERTNÍ SKUPINA – je expertní restaurátosko-autorská skupina slo�ená z filmových restaurátor� s p�íslušnou atestací, expert� na digitalizaci, filmových historik�, kurátor� a autor� (kameraman�, zvuka��, re�isér�), nebo jejich zákonných zástupc� (profesní asociace, kolektivní správci, p�íp. d�dicové), její� �lenové by m�li p�ed dokon�ením procesu digitálního restaurování kinematografického díla po vzájemné dohod� podepsat oficiální certifika�ní dokument, kterým autorizují kvalitu a dokon�ení postupu/produktu digitálního restaurování kinematografického.DRA spl�uje etický nárok autor� film� �ijících i ne�ijících na certifikovanou toto�nost vzhledu digitalizovaného díla, vycházející z p�vodní podoby a funkce díla, ur�eného k dalšímu ší�ení nebo archivaci digitální cetou.

AUTORIZÁT – postup/produkt autorizace digitáln� restaurovaného kinematografického díla expertní skupiny (nejde pouze o autorizaci postupu/produkutu autory, ale celé Expertní skupiny).