ASOCIACE ČESKÝCH KAMERAMANŮ
ASSOCIATION OF CZECH CINEMATOGRAPHERS

  

 

Novinky
Právní zastupování a porady
Nominace na Ceny A.Č.K. 2018
AKTUALIZACE V ADRESÁŘI ČLENŮ AČK
Honoráře kameramanů
Kontakt
Fotografující kameramani
Pro členy AČK
Technické novinky
Prezidium
Jubilea našich členů
Cena AČK
Kdo je kameraman
Přednášky a kurzy AČK
Historie Asociace
Zprávy prezidia
Členové
Přihláška ke členství
Stanovy Asociace
Fórum
Kdo nezaplatil
Postprodukce a kameraman
Autorský zákon
DRA - digitálně restaurovaný autorizát
Postprodukce a kameraman
ICFF KAMERA OKO
Imago news

STATUT CEN
Asociace eskch kameraman

1. Poslnm udlovanch cen je pispt k publicit
kameramansk profese a jejch pikovch dl
a souasn ke zvyovn spoleensk a profesn
prestie Asociace eskch kameraman.

2. Udlovny jsou: Cena A..K. za vynikajc
kameramansk filmov dlo, Cena A..K. za vynikajc
televizn dlo, Cena DILIA a A..K. za celoivotn dlo,
Uznn Jaroslava Kuery uren poslucham FAMU
za mimodn poin v oblasti obrazov koncepce filmu,
slouc jeho smyslu.

3. Ceny A..K. za vynikajc kameramansk dlo udluje
A..K. na nvrh poroty. Tyto ceny me obdret i nelen
A..K. Uznn Jaroslava Kuery udluje A..K. na nvrh
svch len zastoupench v pedagogickm sboru katedry
kamery FAMU. Cenu DILIA a A..K. za celoivotn dlo udluje
DILIA a A..K. na nvrh prezidia A..K. Cena je urena pro
leny Asociace eskch kamraman.

4. Ve zvlt vjimench ppadech m porota prvo udlit estn
uznn za kameramansky pnosn dlo.

5. Ceny A..K. jsou udlovny vdy na zatku kalendnho roku za dla uveden v pedelm roce.

6. Porota je sedmilen a je sloena z vznamnch kamera- man a pedstavitel ostatnch filmovch profes a publicist. lenem poroty neme bt kameraman, kter se podlel na tvorb nkterho z nominovanch snmk.

7. Nominace ba Cenu pedkldaj lenov A..K. a producentsk firmy.

8. Ppravn prce a prbh udlen cen d prezidium A..K., kter m monost pro innosti spojen s akc uzavt smlouvy s pslunmi institucemi.

9. V nejasnch nebo Statutem cen nepedvdanch ppadech rozhoduje prezidium A..K., v neodkladnch ppadech pak prezident s vceprezidentem.

10.Cenu vytvoil akademick socha Vclav Lokvenc

POROTA CENY A..K. ZA VYNIKAJC KAMERAMANSK DLO 2005

Ji Blaek, scenrista
Miroslav vorsjuk, kameraman
Petr Koblovsk, kameraman
Darina Kivnkov, filmov kritika denku Lidov noviny
Viktor Polesn, reisr
Vladimr Smutn, kameraman
Jan Vani, kameraman

11.SLAVNOSTN PEDN CEN ASOCIACE ESKCH KAMERAMAN
Pedn cen se konalo v nedli 19.2.2006 v 19.30 hodin v kin Lucerna
pod ztitou ministra kultury
pana Vtzslava Jandka

Cenu A..K. za celoivotn dlo zskal pan kameraman Vladimr Malk, za jeho
vynikajc prci na destkch animovanch a loutkovch film, kter
proslavily eskou animovanou tvorbu po celm svt.


Cenu za vynikajc filmov dlo
zskal Marek Jcha za film Sktek
reisra Tome Vorla

Cenu za vynikajc televizn film
zskal Martin ec za Had tanec
reisra Petra Slavka

Uznni Jaroslava Kuery zskal posclucha FAMU


Jan Strnad za film Koridor

PEHLED A HISTORIE UDLEN CENY A..K.

A..K. udlila doposud tyto ceny a uznn:

Cena A..K. za celoivotn dlo:

21.1.1996 kameramanovi Vladimru Novotnmu
9.2.1997 kameramanovi Janu ukovi
22.2.1998 kameramanovi Svatopluku Malmu
21.2.1999 kameramanovi Josefu Vaniovi
20.2.2000 kameramanovi Josefu Illkovi
25.2.2001 kameramanovi Josefu Hanuovi
24.2.2002 kameramanovi Stanislavu Milotovi
23.2.2003 kameramanovi Janu Kaliovi
29.2.2004 kameramanovi Iljovi Bojanovskmu
27.2.2005 kameramanovi Miroslavovi Ondkovi
19.2.2006 kameramanovi Vladimru Malkovi

Cena A..K. za vynikajc filmov dlo:

21.1.1996 kameramanovi Jaroslavu Brabcovi za film Posledn pesun
9.2.1997 kameramanovi Martinu Dubovi za film Zapomenut svtlo
22.2.1998 kameramanovi Vladimru Smutnmu za film Lea
21.2.1999 kameramanovi Martinu trbovi za film Je teba zabt Sekala
20.2.2000 kameramanovi tpnu Kuerovi za film Nvrat idiota
25.2.2001 kameramanovi Janu Malovi za film Musme si pomhat
24.2.2002 kameramanovi Vladimru Smutnmu za film Tmavomodr svt
23.2.2003 kameramanovi cena nebyla udlena
29.2.2004 kameramanovi Vladimru Smutnmu za film Mazan Filip
27.2.2005 kameramanovi Vladimru Smutnmu za film Krl zlodj
19.2.2006 kameramanovi Markovi Jchovi za film Sktek

Cena A..K. za vynikajc televizn dlo:

29.2.2004 kameramanovi Tomi Syslovi za televizn poad PF 77
27.2.2005 kameramanovi Tomi Syslovi za televizn poad Zlat brna
19.2.2006 kameramanovi Martinu ecovi za televizn poad Had tanec

estn uznn:

9.2.1997 kameramanovi Stanovi Slunmu za film Drah miste - J. Plenik
22.2.1998 kameramanovi Jaromru Kaerovi za film Cesta pustm lesem

Uznn Jaroslava Kuery:

22.2.1998 posluchai FAMU Miroslavu Holmanovi
21.2.1999 posluchai FAMU Klausi Fuxjagerovi
20.2.2000 posluchai FAMU Davidu lkovi
25.2.2001 posluchai FAMU Radce plchalov
24.2.2002 posluchai FAMU Martinu Matikovi
23.2.2003 posluchai FAMU Petru Koblovskmu
29.2.2004 posluchai FAMU Martinu matikovi
27.2.2005 posluchai FAMU Karlu Fairaislovi
19.2.2006 posluchai FAMU Janu Strnadovi

PARTNEI A SPONZOI CENY ASOCIACE ESKCH KAMERAMAN 2005

 

PARTNEŘI: